CO2 afvang

inzetten als grondstof

Zeer innovatief is de CO2-winning uit de rookgasreiniging van onze afvalenergiecentrale. Wij gebruiken dit voor de productie van natriumbicarbonaat, een stof die we inzetten voor het reinigen van de rookgassen in dezelfde centrale. Een kleine kringloop met een groot milieubelang!

De afgelopen jaren hebben we, in samenwerking met onder meer een spin-off-bedrijf van de UniversiteitTwente een installatie ontwikkeld om in de droge rookgasreiniging van één van de verbrandingslijnen koolstofdioxide (CO2) af te vangen en te gebruiken als grondstof voor natriumbicarbonaat (‘bakpoeder’, NaHCO3). Deze stof gebruiken we voor het reinigen van de rookgassen in de afvalenergiecentrale.

De installatie is volledig geïntegreerd. De installatie produceert jaarlijks circa 8.000 ton natriumbicarbonaat. Dit levert een reductie van de uitstoot van 2.000 tot 3.000 ton CO2 op jaarbasis. Dat is goed voor het milieu én het is bedrijfseconomisch interessant. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter ontving het project bijna € 1,3 miljoen subsidie van de provincie, de rijksoverheid en de Europese Unie. Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite co2sbc.

De uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak voor opwarming van de aarde. Dat heeft vergaande gevolgen voor onze leefomgeving. Daarom is het van belang om mogelijkheden te vinden de CO2 af te vangen en nuttig toe te passen.

Koolstofdioxide (CO2) kent vele nieuwe en nuttige toepassingen. Met grootschaliger terugwinning ervan willen wij een volgende stap zetten in hergebruik. Daarmee voorkomen we dat deze anorganische verbinding in de atmosfeer terecht komt én maken we het daar beschikbaar, waar er behoefte aan is.

Het succesvol winnen van CO2 staat overal nog in de kinderschoenen. De kennis die wij op hebben gedaan over dit proces delen wij onder meer tijdens congressen. Er is vanuit heel Europa veel belangstelling voor deze kennis van Twence.

Lees hier meer over het project CO2 afvang.

Lees meer

Green Deal bodemassen

Bodemas is de belangrijkste vaste grondstof die bij Twence uit de afvalenergiecentrale vrijkomt. Het gaat om zo’n 150.000 ton per jaar. Van elke 100 kilo afval die gebruikt is voor energie-opwekking, blijft ongeveer 25 kilo bodemas over. Deze bestaat uit zand- en steenachtig materiaal, glas, metalen en asresten van verbrande producten. Twence bouwde in 2013 en 2014 een geavanceerde bodemasopwerkingsinstallatie, waar we nog meer waardevolle stoffen uit de bodemas kunnen halen.

Bodemas is zeer geschikt als bouwstof, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal voor wegen en dijklichamen. Het is geen gevaarlijk afvalstof; de meest schadelijke stoffen uit het afval zijn al tijdens de thermische verwerking met de rookgassen afgevoerd en opgevangen in de rookgasreinigingsinstallatie. Toch moet bodemas nu nog onder beschermde condities als bouwstof toegepast worden, doordat er vervuiling van de ondergrond kan optreden door het uitspoelen van nog in de bodemas aanwezige metalen en zouten. Omdat dit voor de lange termijn niet wenselijk is, heeft de overheid afspraken gemaakt met de Nederlandse afvalenergiecentrales (Green Deal Bodemas, 2012) om de bodemassen vrij toepasbaar te maken. Om aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen moet de bodemas schoongemaakt worden, dat wil zeggen: ontdaan van zouten en metalen die kunnen uitspoelen. Het materiaal kan dan gebruikt worden als zand- of grindvervanger in ongebonden vorm of een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’ in bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie. Klik hier voor een kort item over deze toepassing.

Bij Twence werkt een projectgroep aan dit traject. Om kwaliteitverbetering tot een vrij toepasbare bouwstof te bereiken, hebben de meeste afvalenergiecentrales gekozen voor een intensief wasproces op de bodemas. Twence heeft echter de hele keten bekeken en wil, voordat aan de achterkant van het productieproces met kwaliteitsverbetering begonnen wordt, eerst verbeteringen uitvoeren aan de voorkant van het proces. Uit onderzoeken bleek dat de bodemassen schoner worden als ze droger worden aangeboden bij de bodemasopwerkingsinstallatie, doordat de afscheiding van metalen dan beter gaat.

Dit heeft geleid tot een eigen ontwikkeling bij Twence van een ‘semi-droog’ systeem, dat is getest op één van de lijnen van de afvalenergiecentrale. Mede door deze aanpassing kan Twence bijna 85% van de metaalkorrels groter dan 2 mm terugwinnen, waarmee we op dit gebied tot de wereldtop behoren. Daarnaast wordt de oxidatie van de metalen beperkt, waardoor er meer metaal terug te winnen is.

De ombouw van de andere twee lijnen staat voor 2017 gepland. Andere afvalenergiecentrales tonen veel interesse voor ons unieke concept.

Lees hier meer over Green Deal Bodemassen in het factsheet en artikel.

Lees meer

Nutriënten behouden

Twence neemt actief deel aan het landelijke Nutriëntenplatform. Dit platform verbindt partijen die zich inzetten voor het behoud van waardevolle minerale grondstoffen, onder meer uit mest.

Voor het bijdragen aan de ontwikkeling van biochemicals hebben wij ons aangesloten bij het ontwikkelingsproject Waste2Aromatics, dat wordt geleid door TNO.