Natuur & bedrijvigheid

De natuur is de belangrijkste bron van onze aarde. Daar moeten we met respect mee omgaan. Wat we aan de natuur onttrekken, moet op een goede manier worden gebruikt en waar mogelijk teruggegeven.

Twente kent veel agrarische bedrijvigheid die met steeds striktere regels te maken krijgt. Overheden hebben te maken met duurzaamheidsdoelstellingen. Dit zijn opgaven waarbij Twence samen met partners zoekt naar de juiste balans. Zo zorgen wij samen met veehouders voor een oplossing voor het mest-probleem, gebruiken we steeds meer biomassa (natuurlijke massa) en zelfs zon om energie op te wekken.

Lees meer

Mest

De aangescherpte wet- en regelgeving rondom mestverwerking vraagt om alternatieve manieren van verwerking. Twence is voornemens medio 2017 een grootschalige mestverwaardingsinstallatie voor het verwerken van 250.000 ton mest te realiseren.

Met de bouw van een mestverwaardingssinstallatie helpt Twence de agrarische sector in de regio op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, maar ook financieel. Het draagt bij aan het behoud van de werkgelegenheid in de regio. En het sluit naadloos aan bij onze missie om grondstoffen terug te winnen en terug te brengen in de kringloop.

Mest bevat fosfaat, stikstof en kalium, grondstoffen die onontbeerlijk zijn voor alles wat groeit en bloeit. Ook voor voedingsgewassen. In Nederland zijn er door het mestoverschot te veel fosfaten in de grond, die uitlogen naar het grondwater en daardoor bijvoorbeeld ongewenste groei van algen en plantensoorten veroorzaken. De installatie de we op Elhorst-Vloedbelt willen bouwen, zet honderd procent afval om in groene energie en honderd procent waardevolle herbruikbare stoffen.

Klik hier voor het dossier mestverwaarding.

Lees meer

Biomassa

Twence investeert al jaren in de verhoging van de productie van duurzame energie. Dit vertaalt zich in een voortdurend stijgende opbrengst.
Bio-energie is energie die wordt gewonnen uit organisch materiaal (biomassa). Twence kiest uitdrukkelijk voor het verwerken van organisch afvalmateriaal en maakt dus geen gebruik van biomassa die speciaal voor dit doel wordt verbouwd en daarmee rivaliseert met landbouwgrond voor de voedselketen.

Organisch afval wordt in zuurstofloze vergistingsreactoren door bacteriën omgezet in biogas. Met het biogas produceren we duurzame warmte en elektriciteit. Het residu van het vergistingsproces mengen we met ander organisch afval en wordt gecomposteerd. Zo passen we vergistbaar organisch materiaal twee maal achtereen nuttig toe.

Afvalhout en ander niet herbruikbaar organisch afval zetten we in onze biomassa-energiecentrale om in duurzame stroom. Na ombouw van deze centrale kunnen we vanaf 2018 ook groene warmte voor industriële toepassingen en voor stadsverwarming uit deze centrale leveren.

Ook afval van eerdere generaties brengt nog energie op. Door onze stortgasinstallaties in goede conditie te houden, voorzien we nog altijd honderden huishoudens nabij de door ons beheerde stortplaatsen ’t Rikkerink (Ambt-Delden), Elhorst-Vloedbelt (Zenderen) en Boeldershoek (Hengelo) van elektriciteit en warmte uit stortgas.

Lees meer

Zon

Om de meest directe energiebron die we kennen –de zon- goed te benutten, bouwen we zonneparken. Tienduizenden zonnepanelen, op en nabij ons hoofdterrein op de Boeldershoek in Hengelo, vangen zonlicht op en zetten dit om in groene stroom. Ons derde zonnepark realiseren we op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente.

De zon-projecten sluiten aan bij onze strategie om meer duurzame energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen.