Optimale kringloop

We willen allemaal bewuster omgaan met grondstoffen en energie. We houden ons groene afval apart van de rest, gooien glas in de glasbak en zetten de verwarming een graadje lager. Alle kleine beetjes helpen. Wat voegt Twence hieraan toe? En wat maakt Twence een bron van duurzaamheid?

Door het nut van de output centraal te stellen en niet alleen de afvalstroom, maar de gehele keten te bekijken kunnen we helpen de juiste balans te vinden tussen klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen enerzijds en rendement anderzijds. Onze bron, de grondstof ‘afval’ moet de beste (rest)producten opleveren in termen van herbruikbaarheid en energie. Of het nu gaat om compost of bodemassen, mest of bouwafval. Bij Twence zorgen we ervoor dat de kringloop zo optimaal mogelijk is

Duurzaamheid zit in Twence’ genen. Wij wachten niet, maar nemen het voortouw. Wij willen bijdragen aan een samenleving, die goed nadenkt over het creëren van een beter milieu voor toekomstige generaties. Dat vullen we onder meer in door uit biomassa duurzame energie te produceren, die het gebruik van fossiele brandstoffen overbodig maakt. We bouwen zonneparken, om de meest directe energiebron die we kennen goed te benutten. Ook niet-herbruikbaar afval benutten wij voor de productie van energie.

Grondstoffen en goederen willen we op zo’n manier in de kringloop houden, dat ze maximaal herbruikbaar zijn. Dat is mogelijk door niet alleen de afvalstroom, maar de gehele keten te bekijken, ons voortdurend te oriënteren op de nieuwste inzichten en te werken met state-of-the-art techniek. We hebben de lange termijn en toekomstige generaties voor ogen bij onze keuzes. Dit betekent voor ons dat we ook veel energie steken in educatie, door rondleidingen te geven en jongeren te interesseren voor techniek. Op deze en vele andere manieren zetten wij onze kennis optimaal in om uiteindelijk een circulaire economie te bereiken.

Twence is ooit begonnen als een stortplaats en nu een bron van duurzaamheid. Door vanuit onze maatschappelijke rol bewuste keuzes te maken en doelgericht te investeren, lopen we voorop als het gaat om energietransitie.

Lees meer

Onze bronnen

Slimme installaties halen het maximum terug uit stoffen, die de maatschappij zonder bewerkingen niet opnieuw kan gebruiken en als afval beschouwt. Twence zet recyclebaar afval, biomassa en niet-herbruikbaar brandbaar afval om in herbruikbare deelstromen, compost, grondstoffen en energie. Daarnaast produceren wij energie uit zonlicht.

Recyclebaar afval
Bouw- en sloopafval, droog bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval verwerken wij in onze scheidingsinstallatie tot herbruikbare deelstromen, zoals metalen, hout, puin, zand en hoogcalorisch afval. Materialen die na scheiding niet herbruikbaar blijken, maar wel brandbaar zijn, worden gebruikt als brandstof in onze afvalenergiecentrale of –als het om bijvoorbeeld houtafval gaat – brandstof voor de biomassa-energiecentrale.

Biomassa
Organisch materiaal, waaronder hout groente- en tuinafval, overdatum-materiaal en mest, dient als grondstof voor productie van 100% groene energie.Biomassa is de verzamelnaam voor deze materialen. In onze vergisters wordt het organisch materiaal van bedrijven en huishoudens tot biogas verwerkt. Onze composteringsinstallatie maakt uit het digestaat, in een tweede stap, compost. Afvalhout en ander niet herbruikbaar organisch afval zetten we in onze biomassa-energiecentrale om in duurzame stroom.

Brandbaar niet recyclebaar afval
Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden. Huishoudens worden gestimuleerd het herbruikbare deel van hun afval al aan de bron apart te houden, bijvoorbeeld glas, oud papier en karton en plastic. Zo blijft brandbaar, niet recyclebaar afval over. Ook bij bedrijven kan een vergelijkbare stroom afval ontstaan. Dit afval verwerken met zeer hoog rendement in onze afvalenergiecentrale tot elektriciteit en warmte.

Zon
Tienduizenden zonnepanelen, op en nabij ons hoofdterrein op de Boeldershoek in Hengelo, vangen zonlicht op en zetten dit om in groene stroom. Zonneparken passen binnen ons streven om meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Ons derde zonnepark realiseren we op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente.

Lees meer

Herbruikbare materialen

Twence produceert naast energie ook herbruikbare metalen, bodemassen, compost en recyclestromen.

Metalen
Na verbranding blijven er bodemassen over, die nog veel herbruikbare metalen bevatten. Uit bodemassen halen we ruim negentig procent van het ijzerhoudende en ruim tachtig procent van de niet-ijzerhoudende metalen, zoals aluminium, zink en koper. Metaaldeeltjes tot het formaat van een speldenknop kunnen we zo terugbrengen in de kringloop. Deze metalen worden door gespecialiseerde verwerkingsbedrijven op soort gesorteerd en weer geschikt gemaakt voor hergebruik.

Bodemassen
Bodemas is het niet brandbaar residu dat op het verbrandingsrooster achterblijft bij de verbranding van brandbaar (rest)afval. Bodemassen, waar de metalen uit zijn gehaald, worden op verschillende manieren nuttig toegepast. Bodemassen kunnen worden gemengd (en gestabiliseerd) met cementachtige materialen, waardoor een sterke en stabiele secundaire bouwstof ontstaat, die vrij toepasbaar is als bijvoorbeeld funderingsmateriaal voor wegen. De meest recente uitbreiding van de containerterminal CTT aan het kanaal in Hengelo is met dit materiaal gefundeerd. Bodemassen die niet gestabiliseerd worden, zijn geïsoleerd toepasbaar volgens de IBC-criteria (isoleren, beheersen en controleren). Deze bodemassen worden bijvoorbeeld ingezet als vulstof voor dijklichamen of geluidswallen en –eveneens- als fundament voor de aanleg van wegen.

Compost
In onze bioconversie-installatie halen we met behulp van vergistingsreactoren energie uit voornamelijk groente-, fruit- en tuinafval (gft) van bedrijven, huishoudens en gemeenten. Het digestaat (het materiaal dat na vergisting overblijft) verwerken we tot hoogwaardige compost. Compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw en bij particulieren, maar ook als veenvervanger in de potgrondindustrie.

Recyclestromen
De sorteerinstallatie van Twence scheidt bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval in herbruikbare deelstromen:
 
•    Papier en karton
•    Hout
•    Puin
•    Metalen
•    Tapijt
•    Gips
•    Kunststoffen / folie

De deelstromen uit de sorteerinstallatie worden door externe partijen geschikt maken voor hergebruik.

Lees meer