Wat is energie?

Energie is wat een levend wezen of machine nodig heeft om iets te kunnen doen. Energie wordt in de natuurkunde uitgedrukt in joules of in calorieën. Een calorie is de hoeveelheid arbeid die nodig is om 1 gram water 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen.

De grootste energiebron die wij kennen is de zon. Planten die groeien, slaan een klein beetje van die energie op. Bij fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie of aardgas is dat miljoenen jaren geleden al gebeurd. Wanneer we nu het gas aansteken, krijgen we eigenlijk indirect zonnewarmte van miljoenen jaren geleden.

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden teruggedrongen en ook met de circulaire economie (het hergebruik van grondstoffen) wordt vaart gemaakt. Twence draagt hieraan bij door optimaal rendement te halen uit alle beschikbare bronnen.

Lees meer

Afvalenergiecentrale

In het afval dat wij verwerken zit zonne-energie ‘gevangen’, zowel in afvalmateriaal dat is gemaakt van fossiele brandstoffen als in materiaal dat gemaakt is van planten en bomen. Wanneer we dat afval verbranden, dan komt de energie die er in is opgeslagen vrij in de vorm van warmte. De wanden van de verbrandingsoven bevatten een netwerk van met water gevulde buizen. Dit water wordt zo heet dat het stoom wordt. Met die stoom drijven we een turbine aan. Deze is verbonden met een grote dynamo (de generator), die elektriciteit produceert. De elektriciteit leveren we aan het openbare net, zodat bedrijven en huishoudens er gebruik van kunnen maken. Op een zelfde manier maken kolen- of gasgestookte centrales elektriciteit. De warmte van de stoom kunnen we ook direct gebruiken voor industriële toepassingen en om huizen mee te verwarmen.

Omdat elektriciteit en warmte elk moment van de dag nodig zijn, is de afvalenergiecentrale 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in bedrijf. Alleen voor onderhoudswerk zetten we de drie verbrandingslijnen om de beurt op gezette tijden uit.

Klik hier voor meer informatie over de afvalenergiecentrale en het reinigen van de rookgassen.

R1 – nuttige toepassing
Door de levering van warmte, stoom en elektriciteit heeft de afvalenergiecentrale van Twence een zogenaamde R1-status gekregen van de overheid, de status van ‘nuttige toepassing’. Dit betekent dat wij de proceswarmte, die in onze installaties ontstaat, zeer efficiënt omzetten in energiedragers. Alleen de beste Europese installaties met hoge milieu- en energieprestaties komen voor de R1-status in aanmerking. Meer informatie over de R1-status vindt u hier.

54% van de energie die een afvalenergiecentrale produceert wordt gezien als duurzaam, vanwege het gehalte biogeen materiaal dat nog altijd in het ‘grijze’ afval aanwezig is.
Nederlandse afvalenergiecentrales leveren 15 procent van de duurzame energieproductie in Nederland. Technologisch gezien behoren de Nederlandse centrales tot de meest vooruitstrevende in Europa. Het aandeel duurzame energie van de totale energieconsumptie ligt in Nederland momenteel ongeveer op 4 procent.

Lees meer

Biomassa-energiecentrale

In de biomassa-energiecentrale doen we hetzelfde als in de afvalenergiecentrale. Ook hier zijn de ketelwanden voorzien van met water gevulde buizen, die de warmte van het vuur omzetten in stoom. Hier benutten we echter afvalhout als brandstof. Omdat dit geen materiaal bevat dat gemaakt is van fossiele brandstoffen, geldt deze elektriciteit als 100% groen.

Onze Biomassa-energiecentrale levert 450 GWh duurzame energie. 100 GWhe groene stroom is voldoende om 33.000 huishouden van elektriciteit te voorzien. De overige 350 GWhth wordt in de vorm van stoom geleverd aan Nobian voor de productie van zout en in de vorm van warmte voor het verwarmen van woningen en bedrijven. Dit is vergelijkbaar met het gasverbruik van 27.000 huishoudens.

Klik hier voor meer informatie over de Biomassa-energiecentrale.

Lees meer

Vergisten

De groene afvalbak is al een kleine gasfabriek. Keuken- en tuinafval (gft) gaat rotten. Daarbij ontstaat gas. Datzelfde gebeurt in het groot in de vergisters van Twence. In de bioconversie-installaties wordt groente-, fruit- en tuinafval (gft) van bedrijven en huishoudens, maar ook groenafval van gemeenten en over-datummateriaal, tot biogas verwerkt.

In grote gesloten vaten zorgen levende organismen ervoor dat in het afval het biogas methaan ontstaat. Gasmotoren zetten dit biogas efficiënt om in elektriciteit en warmte, waarmee we enkele duizenden huishoudens voorzien.

Het restmateriaal uit de vergister composteren we. Zo passen we dit materiaal dus twee keer achtereen nuttig toe.

Lees meer

Stortheuvels

Ook afval van eerdere generaties brengt nog energie op. De tijd dat alle afval werd gestort ligt nog maar enkele decennia achter ons. In dat afval bevindt zich veel materiaal van plantaardige of dierlijke herkomst: organisch afval. Wanneer dat afval gaat verteren, ontstaat er gas. Dat gas vangen we op om er elektriciteit en warmte mee op te wekken. Door onze stortgasinstallaties in goede conditie te houden, voorzien we nog altijd honderden huishoudens nabij de door ons beheerde stortplaatsen ’t Rikkerink (Ambt-Delden)m, Elhorst-Vloedbelt (Zenderen) en Boeldershoek (Hengelo) van elektriciteit en warmte uit stortgas.

Tegenwoordig storten we alleen nog afval dat echt niet herbruikbaar én niet brandbaar is. Dat is in de praktijk slechts een fractie van de materialen die bij Twence over de weegbrug worden gebracht.

Lees meer

Zonneparken

Sinds 2017 levert Twence ook zonne-energie. We willen geschikte, beschikbare percelen gebruiken voor het opwekken van duurzame energie uit zonlicht. Dat past binnen ons streven om meer energie uit hernieuwbare bronnen te halen. Daarom bouwen wij zonneparken voor Twente.

Ons eerste zonnepark ligt binnen de hekken van ons terrein op de Boeldershoek, op de grens van Enschede en Hengelo. Dit park levert energie voor 1.000 huishoudens.

In september 2018 namen we ons tweede zonnepark in gebruik: Zonnepark Boeldershoek-West. Dit park ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen de Oude Hengelosedijk en de A35. Het is het grootste zonnepark van de regio en levert energie voor ongeveer 4.500 huishoudens.

We realiseren een derde zonnepark op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente. Hier verwachten wij vanaf de zomer van 2021 stroom te kunnen produceren voor circa 4.000 huishoudens.

Lees meer

Pyrolysefabriek Empyro

In de pyrolysefabriek aan de Boortorenweg in Hengelo maken we pyrolyse-olie en stoom. Biomassa, zoals houtsnippers, vormen de grondstof voor deze fabriek. Door extreme, kortdurende verhitting van de biomassa ontstaat olie. Dit proces noemen we pyrolyse. Uit elke 1.000 kilo biomassa produceren we met deze methode zo'n 650 kilo olie. Van de reststoffen die na de pyrolyse overblijven produceren we stoom. Deze stoom leveren we aan Nouryon. De pyrolyse-olie gebruikt Friesland Campina in haar kaasfabriek in Borculo als groene energie in het productieproces. De geleverde energie is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van 8.000 huishoudens.

Het proces voor pyrolyse werd tientallen jaren geleden ontwikkeld op de Universiteit Twente. Het Enschedese bedrijf BTG-BTL werkte vervolgens jaren aan het verfijnen van de techniek. In 2015 bouwden ze samen met een aantal partners de pyrolysefabriek. Vanaf 1 januari 2019 is de fabriek in handen van Twence.

 

Lees meer