Biomassa

Organisch materiaal, waaronder hout, groente- en tuinafval en mest dient als grondstof voor de productie van 100% groene energie. Biomassa is de verzamelnaam voor deze materialen.

Voor de productie van bio-energie kiest Twence nadrukkelijk voor organisch afvalmateriaal. We maken dus geen gebruik van biomassa die speciaal voor dit doel wordt verbouwd- en daarmee rivaliseert met landbouwgrond voor de voedselketen. Wat afval was, krijgt zo een nuttige bestemming.

GFT-afval
GFT-afval staat voor groente, fruit en tuinafval. Dat zijn bijvoorbeeld schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten, notendoppen, eierschalen, plantaardige olie, gestold vet, onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren. GFT-afval wordt apart ingezameld met de ‘groene afvalbak’. Bij Twence halen we door vergisting  energie uit dit materiaal, waarna het overblijvende materiaal wordt gecomposteerd. We gebruiken het dus twee maal achtereen en halen er zo het maximale nut uit.

Over-datum materiaal
Productieafval of afgekeurd materiaal uit de levensmiddelindustrie maar ook zogenaamd overdatum-producten uit de supermarkt leveren door vergisting nog heel veel energie op.
Het gaat om overblijfselen van levensmiddelen, die niet (meer) geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Hout
Afvalhout, voornamelijk geverfd en behandeld afvalhout, houtige niet-composteerbare delen uit onze composteringsinstallatie en grove delen uit groenafval, dienen als brandstof voor onze biomassa-energiecentrale. Voor een optimaal proces mag dit hout niet te groot zijn, daarom vermalen we dit hout tot stukken van tussen 10 en 50 centimeter groot. Zo kunnen we er het maximale rendement mee bereiken.

Mest
Het mestoverschot van Nederlandse boeren kan uitstekend dienen als grondstof voor vergisting, zodat dit materiaal warmte en elektriciteit oplevert.

Mest bevat fosfaat, stikstof en kalium, grondstoffen die onontbeerlijk zijn voor alles wat groeit en bloeit. Ook voor voedingsgewassen. In Nederland zijn er door het mestoverschot teveel fosfaten in de grond die uitlogen naar het grondwater en daardoor bijvoorbeeld ongewenste groei van algen en plantensoorten veroorzaken.

Met grootschalige verwerking kan het maximum aan energie en nutriënten worden teruggewonnen. De installatie de we op onze locatie Elhorst-Vloebelt in Zenderen willen bouwen, zet honderd procent afval om in groene energie en honderd procent waardevolle herbruikbare stoffen.

Klik hier voor het dossier mestverwaarding.

Lees meer

Zon

De zon is de meest directe energiebron die we kennen.
Onder zonne-energie verstaan we de energie die mensen met technologie opwekken, direct vanuit zonnestraling. De meest gebruikte methode hiervoor is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen. Om de zonne-energie economisch rendabel te kunnen ‘oogsten’ zijn vrij grote oppervlakten zonnepanelen nodig.

 

Twence wil geschikte, beschikbare percelen gebruiken voor het opwekken van duurzame energie uit zonlicht. Daarom bouwen wij zonneparken voor Twente. Het eerste zonnepark ligt op onze locatie Boeldershoek in Hengelo. Dit park levert sinds mei 2017 energie voor 1.000 huishoudens. In september 2018 namen we ons tweede zonnepark in gebruik: Zonnepark Boeldershoek-West. Dit park is het grootste zonnepark van de regio en levert energie voor ongeveer 4.500 huishoudens.

We realiseren een derde zonnepark op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Hof van Twente. Hier verwachten wij vanaf de zomer van 2021 stroom te kunnen produceren voor circa 4.000 huishoudens.

Lees hier meer over zon.

 

Lees meer

Grijs afval

Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden. Huishoudens worden gestimuleerd het herbruikbare deel van hun afval al aan de bron apart te houden, bijvoorbeeld glas, oud papier en karton en plastic.

Ook bij bedrijven kan een vergelijkbare stroom afval ontstaan.
Dit afval, waar het herbruikbare deel al uit is gehaald, is een uitstekende bron van energie.

Lees meer

Brandbaar afval uit UK

Steeds meer afvalstromen kunnen hergebruikt worden en hoeven niet meer verbrand te worden. Hierdoor is er in Nederland overcapaciteit op het gebied van afvalverbranding ontstaan. Om vollast van de installatie en daarmee de productie van energie te garanderen, importeren we brandbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk.

Herbruikbare (grond)stoffen worden in het Verenigd Koninkrijk al uit het afval gehaald; alleen het zogeheten Refuse Derived Fuel (tot brandstof opgewerkt restafval), dat geen andere toepassing kent, wordt voor energieproductie ingezet. Ongeveer een derde van het materiaal, dat bij Twence in de afvalenergiecentrale verwerkt wordt, komt uit het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoeksbureau CE Delft heeft onderzoek gedaan naar het transporteren van Refuse Derived Fuel uit Engeland, voor de productie van stoom, warmte en elektriciteit bij Twence. Hierbij kwam naar voren dat verwerking bij Twence beter voor het milieu is dan lokaal storten, wat nog altijd de praktijk is in het Verenigd Koninkrijk. De noodzaak om CO2-emissies terug te dringen houdt immers niet op bij landsgrenzen.

In de berekeningen door CE Delft is uitgegaan van vervoer over de weg. Alle relevante milieueffecten, zoals CO2-vermijding, minder verbruik van fossiele brandstoffen, emissies van verzurende stoffen en fijnstof zijn in het onderzoek beoordeeld. Het milieuvoordeel wordt sterk beïnvloed door de hoge energie-efficiency van Twence’ installaties, die de zogenaamde R1-status hebben. Het vervoer van afval per schip, zoals dat tussen het Verenigd Koninkrijk en Twence nu plaatsvindt, laat de balans nog positiever uitslaan. De containerterminal Twente bevindt zich bij Twence letterlijk om de hoek.

Recent Engels onderzoek door het bureau Eunomia bevestigt de conclusies van CE Delft. Daarbij is ook gekeken naar het alternatief van verbranden in Engeland (met een laag energetisch rendement). Ook dan is thermische verwerking in een Europese hoogrendementinstallatie een betere optie voor het milieu.

Lees meer