Samenwerking

Onze klanten zoeken voor de verwerking van afval maatwerkoplossingen, flexibiliteit en bereikbaarheid tegen marktconforme tarieven. Dat wij met onze hightech installaties kunnen kiezen voor de verwerkingsmethode met het hoogste milieurendement, maakt ons een aantrekkelijke leverancier. Het afval dat als onze grondstof en brandstof dient, halen wij uit deze regio, uit andere delen van Nederland, uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Door onze centrale ligging zijn wij via de weg, het spoor en over het water uitstekend bereikbaar.

Voor onze afnemers van energie betekent het gebruik van onze energie niet alleen verduurzaming, maar vaak ook besparing. Dankzij de diverse mogelijkheden die we in huis hebben om energie op te wekken, is Twence een zeer betrouwbare bron van elektriciteit, stoom en warmte.

Twence heeft zijn wortels sterk verankerd in Twente. We hebben daardoor de Twentse no-nonsense mentaliteit: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Wij geloven in langdurige relaties met onze klanten. Een plezierige en constructieve samenwerking en wederzijds vertrouwen liggen daarbij aan de basis. Uit ervaring weten wij dat een goede samenwerking tot de beste oplossingen leidt.

De stabiele verankering bij 17 overheidsaandeelhouders is uniek. Daarnaast is Twence financieel zeer gezond. Dit maakt dat wij voor ons klanten nu én in de toekomst een bestendige partij zijn. Wij volgen de technische ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking en terugwinning van grondstoffen op de voet. Wij zetten daarvoor innovatieve en high-tech installaties in. Dit draagt bij aan de efficiency en kwaliteit in de diensten en producten die wij leveren.

Lees meer

Aanbieden afvalstoffen

Door de vele verschillende opwerkings- en verwerkingsmogelijkheden op ons terrein kunnen we een breed scala aan diensten en producten leveren en u daarmee breed ontzorgen. Sorteren, vergisten, composteren, opslaan, verbranden met energie-opwekking of –als het niet anders kan- storten. We doen het allemaal. Het verwerken van afvalstromen is vaak maatwerk. Wij kijken graag samen met u naar de beste aanpak voor verwerking van uw afvalstromen. Twence verwerkt de volgende afvalstromen tot herbruikbare deelstromen, compost, grondstoffen en energie:
 

 • Recyclebaar afval
 • Biomassa
 • Brandbaar niet recyclebaar afval
 • Niet herbruikbaar of verwerkbaar afval

Recyclebaar afval
Bouw- en sloopafval, droog bedrijfsafval en grof huishoudelijk afval verwerken wij in onze scheidingsinstallatie tot herbruikbare deelstromen, zoals metalen, hout, puin, zand en hoogcalorisch afval.

Biomassa
Twence verwerkt diverse stromen organisch afvalmateriaal (biomassa) tot energie en compost.In de bioconversie-installaties wordt groente-, fruit- en tuinafval (gft) van bedrijven en huishoudens, maar ook groenafval van gemeenten en over-datummateriaal, tot biogas verwerkt en in een tweede stap tot compost. Afvalhout en ander niet herbruikbaar organisch afval zetten we in onze biomassa-energiecentrale om in duurzame stroom.

Brandbaar niet recyclebaar afval
Huishoudelijk afval is een verzamelnaam voor het afval dat ontstaat door de normale werking van een huishouden. Huishoudens worden gestimuleerd het herbruikbare deel van hun afval al aan de bron apart te houden, bijvoorbeeld glas, oud papier en karton en plastic. Ook bij bedrijven kan een vergelijkbare stroom afval ontstaan.

Niet herbruikbaar of verwerkbaar
Afval dat niet geschikt is voor hergebruik en niet kan worden verbrand voor energie-opwekking, storten wij op één van onze stortlocaties. Het gaat in de praktijk om een zeer klein percentage van het afval dat bij ons wordt aangeleverd. De aard van het afval is bepalend hoe het gestort kan worden.

Meer informatie?
Neem dan contact op met: binnendienst@twence.nl of 074 2404 444.

Lees meer

Levering energie

Twence levert energie in de vorm van elektriciteit aan het openbare net, stoom en warmte voor industriele toepassingen en warmte voor stadsverwarmingsnetten.

Meer informatie?
Neem contact op met Raymond ter Haar via r.terhaar@twence.nl of 074 2404 444.

Lees meer

Levering grondstoffen

Twence levert grondstoffen: herbruikbare materialen uit onze scheidingsinstallatie, bodemassen, compost, metalen of andere grondstoffen.

Meer informatie?
Neem contact op met Jeffrey Martinec via j.martinec@twence.nl of 074 2404 444.

Lees meer

Veiligheid

Enkele van de belangrijkste veiligheidsregels vindt u hier onder.

Enkele van de belangrijkste veiligheidsregels vindt u hier onder.

 • Volg aanwijzingen van het personeel van Twence altijd op
 • De verkeersregels op het terrein zijn conform het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). De maximumsnelheid is beperkt tot 30 km/h, tenzij andersaangegeven: zie de borden op het terrein. Rijd op het terrein zodanig dat geen hinder en/of gevaarlijke situaties ontstaan voor andere personen
 • Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties. Deze zijn herkenbaar aan een rookzuil.
 • Het gebruik van en het onder invloed verkeren van alcohol en drugs zijn  ten strengste verboden. Hierop controleren wij steekproefsgewijs.
 • Het is verboden om kinderen jonger dan 16 jaar mee te nemen op het terrein van Twence, tenzij anders afgesproken met Twence
 • Lekt uw voertuig of verliest u lading, meld dit dan onmiddellijk bij de CCR (centrale controle ruimte) +31 (0) 74-2404 555
 • Wie bij Twence in de installaties of op de terreinen werkzaamheden komt verrichten, haalt een werkvergunning met een multi LoTo-lijst af bij de CCR
 • Bel bij ongevallen of calamiteiten direct het interne alarmnummer +31 (0)74 240 455. U krijgt een medewerker van de CCR aan de lijn. Geef duidelijk uw naam, de plaats en aard van het ongeval of de calamiteit, het eventuele aantal slachtoffers en aard van verwondingen door.
 • Bij brand, ongevallen en overige calamiteiten volgt u de instructies van de bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverleners zijn te herkennen aan reflecterende hesjes met aanduiding ‘BHV-Twence’.
Lees meer

Voorwaarden

Wij maken graag heldere afspraken. Algemene voorwaarden, acceptatievoorwaarden, terreinreglement en informatie over het vervoer van compost treft u hier aan. Alle klanten en transporteurs dienen kennis te nemen van het terreinreglement. Als uw voertuig lekt of u lading verliest, dan dient u dit onmiddellijk te melden bij de CCR (centrale controle ruimte) +31 (0) 74-2404 555.

Informatie vervoer compost
Compost bevat gecomposteerde dierlijke producten, bijvoorbeeld mest of restanten van vleeswaren, eieren of melkproducten. Compost wordt daarom aangemerkt als categorie 3 (CAT 3) organische meststof. Als gevolg worden er eisen gesteld aan het gebruik en vervoer van GFT-compost. Sinds medio 2014 gelden de volgende regels voor het vervoer van compost:
•    U dient een vervoerbewijs zuiveringsslib/compost (VZC) te hebben.
•    U dient te werken volgens de regels voor transport CAT 3 (afgeleide) producten.
•    U dient een handelsdocument te hebben.
•    U dient een waarschuwingssticker op uw transportmiddel te hebben
•    U dient het transport te laten lopen via een hiervoor geregistreerde en/of gecertificeerde partij.

Meer informatie over het vervoerbewijs VZC en de actuele regels vanuit de mestwetgeving leest u op ‘vervoersbewijs zuiveringsslib en compost’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Informatie rondom de regels voor het transport en gebruik van GFT-compost kunt u hier nalezen.

Meer informatie?
Neem contact op met: binnendienst@twence.nl of 074 2404 444.