Rondleidingen

Momenteel vinden er geen rondleidingen plaats i.v.m. de coronamaatregelen.

Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid en energie? Kom het zelf bekijken bij Twence! Al vele jaren hebben wij mogelijkheden voor rondleidingen door onze organisatie. Ontdek hoe uw groene en grijze container zorgen voor nieuwe energie. Bekijk hoe de energietransitie vorm krijgt. Ervaar hoe stoom, warmte en grondstoffen een bron zijn voor de samenleving en neem zelfs een zakje van onze compost mee om ook uw tuin nieuwe energie te geven. Twence laat u graag zelf ontdekken hoe wij iedere dag voor u het beste uit onze regionale energiestromen halen.

De rondleiding
Wij ontvangen onze gasten in ons bezoekerscentrum voor een korte presentatie over Twence. Daarna volgt een bezoek aan onze afvalenergiecentrale. U draagt daarbij een helm en veiligheidsbril, die Twence ter beschikking stelt.

Een rondleiding neemt zo`n 1,5 uur in beslag. Er zijn voor onze gasten geen kosten aan verbonden. Het is van belang dat u goed ter been bent, omdat u circa een uur door de installatie loopt en daarbij ook trappen loopt. Draag stevig, dicht schoeisel. Ook adviseren wij u praktische kleding (een lange broek) te dragen. U bent in een schone maar industriële omgeving!

Aanmelden als groep (vanaf tien personen)
U kunt een rondleiding aanvragen door een mail te sturen naar rondleidingen@twence.nl. De minimale groepsgrootte is 10 personen. Opgave voor een excursie betekent dat u onze excursievoorwaarden accepteert en zich hieraan conformeert. Na aanmelding en acceptatie van de excursie van onze zijde, ontvangt u schriftelijk of via mail en bevestiging en nadere informatie over de excursie.

Leeftijd
In verband met de veiligheid dienen excursiegasten minimaal 12 jaar te zijn of in groep 8 van de basisschool te zitten. Vanaf deze leeftijd, tot 16 jaar moet er -naast de Twence-excursieleider- extra begeleiding van bijvoorbeeld een leerkracht of docent, aanwezig zijn tijdens de rondleiding.

Rondleiden scholieren
Wij organiseren rondleidingen voor scholieren, speciaal afgestemd op deze doelgroep. We besteden aandacht aan de proces van energie-opwekking en recycling en de toekomst hiervan. Daarnaast laten we zien hoe het is om in een technisch bedrijf te werken.

Lees meer

Goede buur

Naast de positieve impact van onze kernprocessen hebben we ook in andere opzichten betekenis. Het interesseren van jongeren voor technische studies en het bij de maatschappij betrekken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt horen daar bij. Net als de zorg voor onze landschappelijke inpassing en het ‘natuurlijk’ beheren van onze omvangrijke terreinen.

We ondersteunen milieu-educatie en technisch onderwijs met onze bijdrage aan een Twentse opleiding voor procestechniek, maar ook bijvoorbeeld door het ‘leveren’ en begeleiden van projecten voor Technasium-onderwijs. Studenten vinden bij ons werkervaringsplaatsen, stage- en afstudeerplekken. Scholieren, studenten en andere geïnteresseerden bieden we met onze excursies een kijkje achter de schermen.

We participeren in uiteenlopende maatschappelijke en branche-organisaties. We onderhouden goede relaties met natuur- en milieu-organisaties, kennisinstituten zoals de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen, en andere bedrijven in de regio. Voor onze nabije omgeving willen we een ‘goede buur’ zijn.

Lees meer

Techniekstudies

Twente wil verder groeien als kenniseconomie. Goed onderwijs en het interesseren van scholieren voor techniek is hiervoor van groot belang. Twence draagt er graag aan bij om theorie en praktijk bij elkaar te brengen.

Procestechniek
Twence is partner in het Praktijkcentrum Procestechnologie (PCPT), een initiatief waarin het ROC en AOC zich samen met procestechnologische bedrijven in Oost-Nederland sterk maken om studenten te interesseren voor een opleiding procestechnologie. Daarnaast zetten zij zich in voor een goede afstemming tussen theorie en praktijk.

Door de krachten te bundelen kunnen we studenten een kijkje in de keuken bieden, goed informeren over de beroepen, opleidingen en carrièremogelijkheden en een lesprogramma samenstellen dat goed aansluit op de praktijk. Leerlingen die goed geïnformeerd zijn en de voordelen van dit interessante vakgebied kennen, zullen sneller kiezen voor een carrière in de procesindustrie.

Er is in Twente veel behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde jonge mensen, die willen werken in de procestechniek.

Technasium
Het technasium is een onderwijsformule voor havo en vwo. Door al vroeg kennis te maken met de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van technische beroepen, bedrijven en vervolgopleidingen maken leerlingen een gemotiveerde keuze voor bèta en techniek.

De studenten werken in kleine projectgroepen samen aan opdrachten die door bedrijven worden verstrekt. Zo leren ze zaken samen met het bedrijfsleven toe te passen. De gegeven opdrachten bestaan uit verschillende onderzoek of ontwerp vraagstukken.

Bij Twence gaan de opdrachten gepaard met een bedrijfsbezoek, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de aspecten van de door ons verstrekte opdracht. Bij het afronden van de opdrachten hoort het presenteren van de bevindingen en resultaten aan een kleine commissie van relevante deskundigen van Twence. Twence is partner van het Technasium van het Bonhoeffer College in Enschede.

Lees meer

Opstap voor studenten

Veel bedrijven zoeken pas-afgestudeerden mét ervaring, maar het opdoen van de werkervaring is vaak lastig. Twence biedt die kans, in de vorm van:
 

  • afstudeerplekken
  • stageplekken
  • traineeships
  • werkervaringsplekken

Er zijn continu studenten of pas-afgestudeerden bij Twence werkzaam. Om de continuïteit hierin te waarborgen werken wij onder andere samen met Fast Forward van Saxion en CWI (Centrum, Werk en Inkomen).

Lees meer

Inpassing in de omgeving

Wij zijn er van overtuigd dat het beschermen van de leefomgeving hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van ons bedrijf. We spannen ons dan ook al jaren in voor een goede landschappelijke inpassing en behoud van natuur.

Wij zijn er van overtuigd dat het beschermen van de leefomgeving hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van ons bedrijf. We spannen ons dan ook al jaren in voor een goede landschappelijke inpassing en behoud van natuur.

Mocht de leefomgeving beïnvloed worden door onze ontwikkelingen, dan zorgt Twence ruim van tevoren voor alternatieven voor flora en fauna. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen en daar te compenseren waar het ook echt iets toevoegt, hebben wij in 2015 een zeer uitgebreid onderzoek naar flora en fauna op ons hoofdterrein in Hengelo en in Twekkelo laten uitvoeren.

Wij zijn FSC-gecertificeerd voor het verantwoorde en duurzame beheer van de op onze locaties aanwezige bossen.

Natuurlijke beken
Met vele betrokkenen is in 2012 en 2013 onder het motto: 'Samen op weg naar een mooi gebied', gewerkt aan ‘het bekenplan Boeldershoek’. Daarbij zijn twee beken, de Strootbeek en de Twekkelerbeek met een loop van vijf kilometer terug gebracht in hun natuurlijke loop. Het resultaat is een mooi natuur- en wandelgebied, waarbij is gezocht naar een ideale mix van landbouw, natuur, water en recreatie.

De oevers van de beken zijn weer natuurlijk en visbarrières zijn opgeheven. Door het planten van struiken, bomen en het zaaien van bloemen rond de meanderende beek, is een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels en klein wild ontstaan. Ook zijn er waterretentiebekkens aangelegd, die volledig opgaan in de natuur en 80.000 m3 water kunnen bergen.

In dit project is veel grondgebied van Twence teruggegeven aan de natuur en dragen wij een aanzienlijk deel van de kosten. Wij bedanken Waterschap Regge en Dinkel, AkzoNobel, de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT), de gemeenten Hengelo en Enschede, Landschapsfonds Enschede, Stawel, de Zuivelhoeve en omwonenden voor de prettige samenwerking. Het gezamenlijke doel en de voortreffelijke samenwerking tussen de vele verschillende partijen maakt dit project voor ons erg bijzonder.

Het bekenplan Boeldershoek is vrij toegankelijk. Er is door VBT een wandelroute, een zogeheten stiewelpad, uitgezet. Deze route leidt u ook bovenop één van onze gronddepots, vanaf waar u een spectaculair uitzicht over het gebied heeft. De route van het stiewelpad is te vinden op de website van Vereniging Behoud Twekkelo.

Natuurlijk boeren
Twence beheert ruim 300 hectare grond verdeeld over verschillende locaties. Daarvan is de locatie Boeldershoek op de grens van Enschede en Hengelo het grootst. Een vijfde deel bestaat uit bos. Wij zijn FSC-gecertificeerd voor het verantwoorde en duurzame beheer van de op onze locaties aanwezige bossen. We verpachten delen van onze gronden. Dat doen we op een bewuste manier. Bij het afsluiten van pachtcontracten letten we erop dat de gebruikers op een ecologisch verantwoorde manier met de natuur omgaan. Dat wil zeggen dat we er onder meer op toezien dat zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen en onnodig water gebruikt worden. We stimuleren bio-diversiteit, zodat de grondkwaliteit op peil blijft. Het resulteert in een afwisselend beeld van natuur en bosgebieden, met kleinschalige landbouwgronden. Onze terreinen zijn volgens de imkers een eldorado voor de honingbijen en uit de flora en fauna inventarisaties blijkt ook dat er veel wilde bijen aanwezig zijn.

Mocht de leefomgeving beïnvloed worden door onze ontwikkelingen, dan zorgen wij  ruim van tevoren voor alternatieven voor flora en fauna. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te kunnen doen en daar te compenseren waar het ook echt iets toevoegt, hebben wij in 2015 een zeer uitgebreid onderzoek naar flora en fauna op ons hoofdterrein in Hengelo en in Twekkelo laten uitvoeren.

Architectuur afvalenergiecentrale
De mestkever stond model voor het ontwerp van de afvalenergiecentrale. Zoals de kever mest verteert, zo voedt de afvalenergiecentrale zich met afval en verteert dit tot energie en grondstoffen. Je kunt de storthal zien als bek en de schoorsteen als de staart van de mestkever.

Het ontwerp van de afvalenergiecentrale  is enerzijds opvallend, maar past ook naadloos in het landschap. Architect Maurice Nio: “Door zijn schubachtige vormen roept het gebouw beweging op en kruipt als het ware door het landschap. De beplating in groen metallic aluminium en versterkt het gevoel van beweging. Als een reusachtige kever nestelt het gebouw zich in zijn omgeving."

Architect Nio heeft in 1997 voor zijn ontwerp de Aluminium Award gekregen.

Lees meer

Belangenorganisaties

Twence overlegt regelmatig met belangenorganisaties, zoals de Vereniging Behoud Twekkelo en Natuur en Milieu Enschede, Hengelo en Overijssel, over onderwerpen rond onze activiteiten, plannen en onze inpassing in de omgeving. We treffen onze ‘buren’ daarnaast ook in de klankbordgroep Boeldershoek. Bij actualiteiten hebben we contact met de Dorpsraad Zenderen en de stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt. Vanwege onze plannen voor mestverwerking op Elhorst-Vloedbelt is ook in Zenderen begin 2015 een klankbordgroep ingesteld. In 2016 is een klankbordgroep ingesteld rond de voormalige stortplaats ’t Rikkerink, die we willen afdekken en ontwikkelen als zonnepark.

Maatschappelijke en brancheorganisaties
Managers en medewerkers van Twence participeren in de besturen van uiteenlopende maatschappelijke en brancheorganisaties, zoals BIT (Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal), BEON (Bio-energiecluster Oost Nederland), VA (Vereniging Afvalbedrijven), NVRD (Nederlandse Vereniging van ReinigingsDirecteuren), natuur- en milieu- en educatieve organisaties.

Lees meer