Mestverwerking

Duurzaam varkensmest verwerken tot nieuwe grondstoffen en energie

In onze nieuwe bouwen installatie in Zenderen verwerken we jaarlijks 250.000 m3 varkensmest en maken er diverse nieuwe grondstoffen en energie van. 100% kringlooplandbouw dus! We bieden een houdbare oplossing voor de verwerkingsplicht en daarom willen we de handen ineen slaan, zonder mest komt er geen installatie, en zonder installatie ontstaat er geen duurzame mestverwerking. Dat varkentje moeten we dus samen wassen.
 

Wat levert het op

Het verwerken van mest door Twence biedt vele voordelen:

 • Structurele mestafzet
 • Zekerheid en continuïteit voor langere termijn 
 • Acceptabele en vaste prijs per maand
 • Voldoet aan toekomstige wet- en regelgeving 
 • Gezonde agrarische sector
 • Lagere ammoniak, CO2 en methaan uitstoot
 • 1 miljoen transportkilometers per jaar 
 • Laag financieel risico – geen inleggeld of investeringen

Meer informatie? Neem dan contact op met Arno Brandwagt. Accountmanager bij Twence. a.brandwagt@twence.nl

Hoe gaan we dit doen

We bouwen een geïntegreerde installatie voor vergisten en scheiden en gaan alleen varkensmest verwerken zonder toevoeging van co-producten. 

 

Nieuwe grondstoffen
De mest wordt 100% hergebruikt. Na verwerking worden de volgende grondstoffen terug gewonnen:

 • Fosfaatmeststof - organische meststof en bodemverbeteraar
 • Kaliummeststof - kunstmestvervanger
 • Ammoniakwater - grondstof voor industrie
 • Schoon water - waterstandbeheer
 • CO₂󠆺 - grondstof voor glastuinbouw

Duurzame energie
Productie van biogas dat gelijk staat aan het verbruik van 3.000 huishoudens.

Planning

De Raad van State zitting, waarin wordt beoordeeld of wij de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen mogen bouwen, heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juli. Begin september verwachten we de definitieve uitspraak. 

 • September 2020: Verwachte goedkeuring bouwplannen
 • September - November 2020: Leveringsovereenkomsten sluiten varkenshouders
 • Januari 2021: Start bouw mestverwerkingsinstallatie
 • 2022: Ingebruikname van installatie 

Partners

In onze samenleving produceren we veel afval. Afval waar we bij Twence iets mee kunnen. Wij zijn namelijk een afvalverwerker met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw de kringloop in brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving. Mest is één van de biomassastromen die we kunnen verwerken. 

Partners
Het belang van mestverwaarding wordt breed onderkend. Twence kijkt samen met partners hoe de mestketen het best gesloten kan worden. Zo is er intensief contact met:

Interesse

Bent u varkenshouder en wilt u geheel vrijblijvend de mogelijkheden voor u persoonlijk bespreken? Of heeft u interesse omdit najaar een informatieavond bij te wonen? Neem dan contact op met Arno Brandwagt, Accountmanager bij Twence.

E-mail: a.brandwagt@twence.nl 
Mobiel: 06-11877614