CO2 circulair

Twence wil uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) grootschalig CO2 afvangen en geschikt maken voor nuttig gebruik. Deze CO2 wordt dan niet meer direct uitgestoten, maar hergebruikt. Dat is goed voor het milieu. De vraag naar CO2 voor diverse nuttige toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw, is groeiend. Naast het verduurzamen van de tuinbouw kan CO2 ook worden ingezet als hulpstof bij de productie van bouwstoffen en dus een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouw. Daarnaast biedt CO2 kansen voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame brandstoffen (energiedragers).

Door te kiezen voor het afvangen en hergebruiken van CO2 zetten wij een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Deze plannen sluiten naadloos aan bij onze ambitie om al het afval dat bij ons binnenkomt te benutten voor energie en nieuwe secundaire grondstoffen. Zo transformeren we verder naar een CO2-neutraal grondstoffen- en energiebedrijf. We vervullen hierin een voortrekkersrol en zijn zo een belangrijke samenwerkingspartner voor de industrie.

Lees meer

Succesvolle ervaring met afvangen CO2

Twence vangt sinds 2014 CO2 af uit rookgassen. We maken van deze CO2 samen met soda de stof natriumbicarbonaat (bakpoeder, NaHCO3). Dit product gebruiken we voor het reinigen van rookgassen in onze energiecentrales. Jaarlijks gebruiken we zo 2.500 tot 3.000 ton eigen CO2.

Daarmee hebben we dus een kleine kringloop binnen onze eigen installaties tot stand gebracht. Met de kennis die we hiermee hebben opgedaan, ontwikkelen we nu een installatie op grotere schaal.

Het succesvol afvangen en hergebruiken van CO2 staat overal nog in de kinderschoenen. Specialisten van Twence worden daarom gevraagd om de kennis die is opgedaan met de CO2SBC-installatie, te delen via congressen in heel Europa. CO2SBC staat voor het afvangen van CO2 en omzetten naar SBC, ofwel natriumbicarbonaat.

Sinds eind 2018 onderzoeken wij samen met TNO hoe we nog meer CO2 kunnen afvangen met deze kleinschalige installatie. Daarmee zouden we dan niet alleen onze eigen natriumbicarbonaatinstallatie kunnen beleveren, maar ook CO2 kunnen leveren aan de glastuinbouw, waar nu al grote behoefte is aan extra CO2.

In september 2018 won Twence de prestigieuze CEWEP Innovation Award voor deze succesvolle installatie. CEWEP is de Europese confederatie van afvalenergiecentrales.

De volledig geïntegreerde CO2SBC-installatie is in samenwerking met lokale partijen ontwikkeld, waaronder een spin-off-bedrijf van de Universiteit Twente. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter ontving het project subsidies van de provincie Overijssel, de rijksoverheid en de Europese Unie.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite co2sbc.

Klik hier voor de factsheet over de natriumbicarbonaatinstallatie.

 

Lees meer

De volgende stap: CCU

Twence wil met het CO2 CCU project uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) jaarlijks 100.000 ton CO2 afvangen en hergebruiken. Hiermee draagt Twence nog actiever bij aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

De kabinetsplannen gaan ervan uit dat AEC’s, waaronder ook die van Twence, gaan bijdragen aan de CO2-reductiedoelstellingen. Met het CCU-project dragen wij bij aan de doelstelling om twee miljoen ton CO2 minder uit te stoten voor 2030.

Met dit project levert Twence zowel een nuttige bijdrage aan de circulaire economie als aan de energietransitie. Ter vergelijking: het reduceren van 100.000 ton aan CO2-emissies komt overeen met de groene elektriciteitsopbrengst van 30 windmolens.

De CO2 wordt afgevangen in de rookgasreinigingsinstallatie van de nieuwste (3e) lijn van de AEC. De afvanginstallatie bestaat uit diverse onderdelen met als doel het afvangen, zuiveren, vervloeien en bufferen voor transport. De vloeibare CO2 wordt met tankwagens opgehaald door toekomstige afnemers.

De installatieonderdelen voor afvangst worden in en nabij onze bestaande gebouwen geplaatst.

Klik hier voor een vereenvoudigde weergave van het proces.

Klik hier voor een factsheet over het CO2-CCU project.

Lees meer

Toepassing

De mogelijkheden om CO2 nuttig toe te passen zijn divers. Een van de mogelijkheden is het gebruik als ‘meststof in de glastuinbouw: de C (koolstof) wordt door planten gebruikt om te groeien en de O2 (zuurstof) wordt door de planten teruggeleverd aan de lucht.

Nu wordt in de glastuinbouw veelal Gronings gas gestookt om de kassen te verwarmen of in de zomer CO2 te produceren. De CO2 wordt gebruikt als meststof. Omdat ook de glastuinders in de zomer geen aargas willen  verbruiken en over willen stappen naar duurzame verwarmingsbronnen, zoals geothermie, zijn zij op zoek naar alternatieve CO2-bronnen om de gewassen te laten groeien. 

CO2 kan tevens toegepast worden als hulpstof bij de productie van bouwstoffen. De CO2 wordt dan bijvoorbeeld ingezet als bindstof, die cement kan vervangen bij de productie van klinkers en bouwblokken. De CO2 kan ook worden ingezet als middel om bodemassen uit afvalenergiecentrales versneld te verouderen, waardoor de laatste achtergebleven fracties van metalen worden vastgelegd. Daardoor wordt de bodemas een schoon en vrij toepasbaar product, dat kan worden gebruikt als vervanger van zand en grind. Door toepassing in bouwproducten wordt CO2 definitief vastgelegd en dus uit de kringloop gehaald.

In de toekomst kunnen ook energiedragers gemaakt worden uit CO2. De chemische industrie is op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele koolstoffen, olie en aardgas en er is behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. CO2 biedt daarvoor in combinatie met waterstof mogelijkheden. Met het Nederlandse Coval Energy B.V. onderzoekt Twence de mogelijkheden voor de productie van mierenzuur met de afgevangen CO2. Mierenzuur kan worden gebruikt voor de chemiesector of voor de opslag van duurzame, als de waterstof geproduceerd is met duurzaam opgewekte elektriciteit..

Daarnaast zijn er diverse bekende toepassingen zoals de inzet van vloeibaar CO2 als koelmiddel bij het transport van bederfelijke goederen, de toepassing van CO2 in frisdranken of bij de verpakking van groenten. Dit kan alleen als de CO2 voldoet aan de strenge eisen van de voeding- en drankindustrie: we ontwerpen onze installatie zodanig dat we hieraan kunnen voldoen.

Het CO2 CCU project past volledig in de ambities van Twence als duurzaam, circulair energiebedrijf.

 

Lees meer

Maatschappelijk belang

CO2 (koolstofdioxide) is een broeikasgas. Het is een onbrandbaar reukloos gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in met name de laatste 50 jaar zeer sterk toegenomen. Dit komt hoofdzakelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas.

Het afvangen en opnieuw gebruiken van CO2 is van groot belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we in 2050 de stijging van de temperatuur op aarde beperkt willen houden tot maximaal 2 graden en zo mogelijk 1,5 graden. De Europese Klimaatdoelstellingen voor 2030 hebben als doel, om minstens 40% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het Nederlandse concept-Klimaatakkoord en het beleid van regionale overheden zijn gebaseerd op deze afspraken.

De kabinetsplannen gaan ervan uit dat afvalenergiecentrales, waaronder ook die van Twence, gaan bijdragen aan de reductiedoelstellingen. Inmiddels is de opgave voor de afvalenergiesector duidelijk: twee miljoen ton CO2 besparen voor 2030.

De combinatie van afvangen en hergebruik zal op lange termijn een structurele oplossing bieden om CO2-emissie in Nederland te verminderen en via hergebruik grondstoffen en sectoren te verduurzamen.

Lees meer