Bloemen en planten groeien dankzij vloeibare CO2 uit restafval

In juli 2020 werd de eerste tankwagen met vloeibare CO2 aan de glastuinbouw geleverd. De glastuinbouw gebruikt deze CO2 om bloemen en planten in de kas te laten groeien. Daarmee wordt een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie gezet. De CO2-emissie wordt gereduceerd met 3.600 ton en de glastuinbouw bespaart gas. De volgende stap is de bouw van een grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen. 

Hergebruik CO2 draagt bij aan klimaatdoelen

Als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in laatste 50 jaar zeer sterk toegenomen. Dit komt hoofdzakelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. 

Het afvangen en opnieuw gebruiken van CO2 is van groot belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. Sinds het Parijs Akkoord hebben we in Nederland ingrijpende CO2 klimaatdoelen. In 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% verminderd zijn, en in 2050 zelfs met 95%.

Ook bij verbranding van afval komt CO2 vrij. Om de CO2 uitstoot te verminderen moet Twence hierin haar maatschappelijke rol nemen. De combinatie van afvangen en hergebruik zal op lange termijn een structurele oplossing bieden om CO2-emissie in Nederland te verminderen en via hergebruik grondstoffen en sectoren te verduurzamen. Twence zet dus door te kiezen voor afvangen en hergebruik van CO2 een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Lees meer
Wil je weten hoe Twence CO2 uit restafval hergebruikt?

jcGX_D11aD0

Koploper in afvangen CO2

In 2014 introduceerde Twence de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat wordt gebruikt om de rookgassen te reinigen. Jaarlijks gebruiken we 2.500 tot 3.000 ton eigen CO2. Nu is de volgende stap gezet door CO2 in vloeibare vorm te gebruiken als grondstof voor onder andere de glastuinbouw. 

Klik hier voor een vereenvoudigde weergave van het proces.

CO2 toepassen in de glastuinbouw

De tuinbouw gebruikt de CO2 die afgevangen wordt in de installatie om bloemen en planten in de kas te laten groeien en bespaart daarmee gas. De glastuinbouw moet namelijk de komende jaren verduurzamen. Daarom stappen ze over van aardgas naar geothermie om kassen te verwarmen. Hierdoor stijgt de vraag naar vloeibare CO2. Vloeibare CO2 is tijdens het groeiseizoen zeer geschikt voor toepassing in de kassen om planten te laten groeien. 
 

Nu wordt in de glastuinbouw veelal Gronings gas gestookt om de kassen te verwarmen of in de zomer CO2 te produceren. De CO2 wordt gebruikt als meststof. Omdat ook de glastuinders in de zomer geen aargas willen  verbruiken en over willen stappen naar duurzame verwarmingsbronnen, zoals geothermie, zijn zij op zoek naar alternatieve CO2-bronnen om de gewassen te laten groeien. 

CO2 kan tevens toegepast worden als hulpstof bij de productie van bouwstoffen. De CO2 wordt dan bijvoorbeeld ingezet als bindstof, die cement kan vervangen bij de productie van klinkers en bouwblokken. De CO2 kan ook worden ingezet als middel om bodemassen uit afvalenergiecentrales versneld te verouderen, waardoor de laatste achtergebleven fracties van metalen worden vastgelegd. Daardoor wordt de bodemas een schoon en vrij toepasbaar product, dat kan worden gebruikt als vervanger van zand en grind. Door toepassing in bouwproducten wordt CO2 definitief vastgelegd en dus uit de kringloop gehaald.

In de toekomst kunnen ook energiedragers gemaakt worden uit CO2. De chemische industrie is op zoek naar duurzame alternatieven voor fossiele koolstoffen, olie en aardgas en er is behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie. CO2 biedt daarvoor in combinatie met waterstof mogelijkheden. Met het Nederlandse Coval Energy B.V. onderzoekt Twence de mogelijkheden voor de productie van mierenzuur met de afgevangen CO2. Mierenzuur kan worden gebruikt voor de chemiesector of voor de opslag van duurzame, als de waterstof geproduceerd is met duurzaam opgewekte elektriciteit..

Daarnaast zijn er diverse bekende toepassingen zoals de inzet van vloeibaar CO2 als koelmiddel bij het transport van bederfelijke goederen, de toepassing van CO2 in frisdranken of bij de verpakking van groenten. Dit kan alleen als de CO2 voldoet aan de strenge eisen van de voeding- en drankindustrie: we ontwerpen onze installatie zodanig dat we hieraan kunnen voldoen.

Het CO2 CCU project past volledig in de ambities van Twence als duurzaam, circulair energiebedrijf.

 

Lees meer

Andere nuttige toepassingen

De vraag naar CO2 voor diverse nuttige toepassingen is groeiend. Naast het verduurzamen van de tuinbouw kan de vloeibare CO2 op termijn ook worden ingezet worden in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof.  
 

Het afvangen en opnieuw gebruiken van CO2 is van groot belang om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we in 2050 de stijging van de temperatuur op aarde beperkt willen houden tot maximaal 2 graden en zo mogelijk 1,5 graden. De Europese Klimaatdoelstellingen voor 2030 hebben als doel, om minstens 40% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het Nederlandse concept-Klimaatakkoord en het beleid van regionale overheden zijn gebaseerd op deze afspraken.

De kabinetsplannen gaan ervan uit dat afvalenergiecentrales, waaronder ook die van Twence, gaan bijdragen aan de reductiedoelstellingen. Inmiddels is de opgave voor de afvalenergiesector duidelijk: twee miljoen ton CO2 besparen voor 2030.

De combinatie van afvangen en hergebruik zal op lange termijn een structurele oplossing bieden om CO2-emissie in Nederland te verminderen en via hergebruik grondstoffen en sectoren te verduurzamen.

Lees meer

Plannen 2022: CO2 grootschalig afvangen

Door intensieve samenwerking met kennisinstituten is veel ervaring opgedaan. Onze ambitie is de bouw van een grootschalige installatie. Hiermee kan vanaf 2022 jaarlijks 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) afgevangen en hergebruikt worden. CO2-afvang en hergebruik wordt ook wel CCU – Carbon Capture Utilisation – genoemd. Hiermee draagt Twence nog actiever bij aan de nationale en Europese klimaatdoelstellingen.

De kabinetsplannen gaan ervan uit dat AEC’s, waaronder ook die van Twence, gaan bijdragen aan de CO2 reductiedoelstellingen de grootschalige afvang dragen wij bij aan de doelstelling om twee miljoen ton CO2 minder uit te stoten voor 2030.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte gehouden worden over de CO2 ontwikkelingen? Vul dan hieronder jouw e-mailadres in.