Grootschalige afvang CO2

Vergroenen door nuttig toepassen van kooldioxide

Twence werkt aan plannen om uit zijn afvalenergiecentrale op grote schaal CO2 af te vangen en beschikbaar te maken voor nuttig (her)gebruik. Dat betekent dat deze CO2 niet meer direct wordt uitgestoten, wat goed is voor het milieu.

Het verminderen van CO2 emissie is van groot belang om de opwarming van de aarde een halt toe te kunnen roepen. Twence kan daar een bijdrage aan leveren. Het is de bedoeling om de emissie met 100.000 ton CO2 per jaar te reduceren. Dit is een schaalgrootte die ongeveer overeenkomt met de impact van ruim 30 windmolens in CO2-equivalenten.

Nadat het kooldioxidegas uit de rookgassen is geïsoleerd, wordt het vloeibaar gemaakt voor transport naar de afnemers. De vraag naar CO2 voor nuttige toepassingen, zoals bijvoorbeeld als ‘meststof’ in de glastuinbouw of als hulpstof bij de productie van bouwstoffen, is groot. Door CO2 uit rookgassen te gebruiken is CO2 productie voor die toepassingen niet meer nodig en slaan we twee vliegen in een klap.

Veel installaties die in Europa zijn of worden ontwikkeld richten zich primair op het afvangen van CO2. Door alleen CO2 af te vangen als die ook wordt afgezet, ontstaat een efficiënt proces. Daarmee zet Twence een belangrijke stap voor de circulaire economie én in de eigen ontwikkeling als grondstoffenbedrijf.

Productie natriumbicarbonaat
Met het afvangen en gebruiken van CO2 doen wij al sinds 2014 ervaringen op. We gebruiken jaarlijks circa 2.500 ton ‘eigen’ CO2 voor de productie van natriumbicarbonaat (bakpoeder, NaHCO3), een stof die we inzetten voor het reinigen van rookgassen in onze energiecentrales.
De volledig geïntegreerde CO2SBC-installatie is ontwikkeld in samenwerking met onder meer een spin-off-bedrijf van de Universiteit Twente. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter ontving het project subsidies van de provincie Overijssel, de rijksoverheid en de Europese Unie.

Het succesvol winnen van CO2 staat overal nog in de kinderschoenen. De kennis die het CO2SBC-project en de installatie ons opleveren, delen we daarom via congressen in heel Europa, waar sprekers van Twence voor worden gevraagd.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectwebsite co2sbc.

Samenwerking met Coval
In november 2017 tekenden we een intentieovereenkomst met  technologie-ontwikkelaar Coval Energy uit Breda, voor samenwerking bij onderzoek naar de ontwikkeling van brandstoffen uit CO2. Vanaf 2018 willen we samen een pilot-installatie voor de productie van de ‘groene brandstof’ mierenzuur ontwikkelen en bouwen. Deze zou vanaf 2020 in bedrijf moeten zijn.
De installatie zal in eerste instantie worden gevoed met CO2 die bij Twence al beschikbaar is vanuit de bestaande natriumbicarbonaatinstallatie.

Coval Energy ontwikkelt technologie om met CO2 en H2 (waterstof) mierenzuur te maken. Mierenzuur heeft een zeer hoge energiedichtheid –veel hoger dan de huidige accuzuren- en kan gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit in de brandstofcel van voertuigen. Door het gebruik van mierenzuur wordt de actieradius van elektrische voertuigen dus fors verhoogd. Voor de chemische industrie hebben CO2 en mierenzuur de potentie om als groene grondstof fossiele grondstoffen te vervangen. De technologie van Coval Energy is zo ver ontwikkeld dat de stap van laboratoriuminstallatie naar industriële schaal gemaakt kan worden.

Lees meer

Green Deal bodemassen

Bodemas is de belangrijkste vaste grondstof die bij Twence uit de afvalenergiecentrale vrijkomt. Het gaat om zo’n 150.000 ton per jaar. Van elke 100 kilo afval die gebruikt is voor energie-opwekking, blijft ongeveer 25 kilo bodemas over. Deze bestaat uit zand- en steenachtig materiaal, glas, metalen en asresten van verbrande producten. Twence bouwde in 2013 en 2014 een geavanceerde bodemasopwerkingsinstallatie, waar we nog meer waardevolle stoffen uit de bodemas kunnen halen.

Bodemas is zeer geschikt als bouwstof, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal voor wegen en dijklichamen. Het is geen gevaarlijk afvalstof; de meest schadelijke stoffen uit het afval zijn al tijdens de thermische verwerking met de rookgassen afgevoerd en opgevangen in de rookgasreinigingsinstallatie. Toch moet bodemas nu nog onder beschermde condities als bouwstof toegepast worden, doordat er vervuiling van de ondergrond kan optreden door het uitspoelen van nog in de bodemas aanwezige metalen en zouten. Omdat dit voor de lange termijn niet wenselijk is, heeft de overheid afspraken gemaakt met de Nederlandse afvalenergiecentrales (Green Deal Bodemas, 2012) om de bodemassen vrij toepasbaar te maken. Om aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen moet de bodemas schoongemaakt worden, dat wil zeggen: ontdaan van zouten en metalen die kunnen uitspoelen. Het materiaal kan dan gebruikt worden als zand- of grindvervanger in ongebonden vorm of een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’ in bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie. Klik hier voor een kort item over deze toepassing.

Bij Twence werkt een projectgroep aan dit traject. Om kwaliteitverbetering tot een vrij toepasbare bouwstof te bereiken, hebben de meeste afvalenergiecentrales gekozen voor een intensief wasproces op de bodemas. Twence heeft echter de hele keten bekeken en wil, voordat aan de achterkant van het productieproces met kwaliteitsverbetering begonnen wordt, eerst verbeteringen uitvoeren aan de voorkant van het proces. Uit onderzoeken bleek dat de bodemassen schoner worden als ze droger worden aangeboden bij de bodemasopwerkingsinstallatie, doordat de afscheiding van metalen dan beter gaat.

Dit heeft geleid tot een eigen ontwikkeling bij Twence van een ‘semi-droog’ systeem, dat is getest op één van de lijnen van de afvalenergiecentrale. Mede door deze aanpassing kan Twence bijna 85% van de metaalkorrels groter dan 2 mm terugwinnen, waarmee we op dit gebied tot de wereldtop behoren. Daarnaast wordt de oxidatie van de metalen beperkt, waardoor er meer metaal terug te winnen is.

De ombouw van de andere twee lijnen staat voor 2017 gepland. Andere afvalenergiecentrales tonen veel interesse voor ons unieke concept.

Lees hier meer over Green Deal Bodemassen in het factsheet en artikel.

Lees meer

Nutriënten behouden

Twence neemt actief deel aan het landelijke Nutriëntenplatform. Dit platform verbindt partijen die zich inzetten voor het behoud van waardevolle minerale grondstoffen, onder meer uit mest.

Voor het bijdragen aan de ontwikkeling van biochemicals hebben wij ons aangesloten bij het ontwikkelingsproject Waste2Aromatics, dat wordt geleid door TNO.