Green Deal bodemassen

Bodemas is de belangrijkste vaste grondstof die bij Twence uit de afvalenergiecentrale vrijkomt. Het gaat om zo’n 150.000 ton per jaar. Van elke 100 kilo afval die gebruikt is voor energie-opwekking, blijft ongeveer 25 kilo bodemas over. Deze bestaat uit zand- en steenachtig materiaal, glas, metalen en asresten van verbrande producten. Twence bouwde in 2013 en 2014 een geavanceerde bodemasopwerkingsinstallatie, waar we nog meer waardevolle stoffen uit de bodemas kunnen halen.

Bodemas is zeer geschikt als bouwstof, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal voor wegen en dijklichamen. Het is geen gevaarlijk afvalstof; de meest schadelijke stoffen uit het afval zijn al tijdens de thermische verwerking met de rookgassen afgevoerd en opgevangen in de rookgasreinigingsinstallatie. Toch moet bodemas nu nog onder beschermde condities als bouwstof toegepast worden, doordat er vervuiling van de ondergrond kan optreden door het uitspoelen van nog in de bodemas aanwezige metalen en zouten. Omdat dit voor de lange termijn niet wenselijk is, heeft de overheid afspraken gemaakt met de Nederlandse afvalenergiecentrales (Green Deal Bodemas, 2012) om de bodemassen vrij toepasbaar te maken. Om aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen moet de bodemas schoongemaakt worden, dat wil zeggen: ontdaan van zouten en metalen die kunnen uitspoelen. Het materiaal kan dan gebruikt worden als zand- of grindvervanger in ongebonden vorm of een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’ in bijvoorbeeld de beton- en cementindustrie. Klik hier voor een kort item over deze toepassing.

Bij Twence werkt een projectgroep aan dit traject. Om kwaliteitverbetering tot een vrij toepasbare bouwstof te bereiken, hebben de meeste afvalenergiecentrales gekozen voor een intensief wasproces op de bodemas. Twence heeft echter de hele keten bekeken en wil, voordat aan de achterkant van het productieproces met kwaliteitsverbetering begonnen wordt, eerst verbeteringen uitvoeren aan de voorkant van het proces. Uit onderzoeken bleek dat de bodemassen schoner worden als ze droger worden aangeboden bij de bodemasopwerkingsinstallatie, doordat de afscheiding van metalen dan beter gaat.

Dit heeft geleid tot een eigen ontwikkeling bij Twence van een ‘semi-droog’ systeem, dat is getest op één van de lijnen van de afvalenergiecentrale. Mede door deze aanpassing kan Twence bijna 85% van de metaalkorrels groter dan 2 mm terugwinnen, waarmee we op dit gebied tot de wereldtop behoren. Daarnaast wordt de oxidatie van de metalen beperkt, waardoor er meer metaal terug te winnen is.

Na een testperiode van ongeveer twee jaar is de techniek eind 2018 ook op de twee andere lijnen van de afvalenergiecentrale toegepast. Andere afvalenergiecentrales tonen veel interesse voor ons unieke concept.

Lees hier meer over Green Deal Bodemassen in het factsheet en artikel.

Lees meer

Nutriënten behouden

Twence neemt actief deel aan het landelijke Nutriëntenplatform. Dit platform verbindt partijen die zich inzetten voor het behoud van waardevolle minerale grondstoffen, onder meer uit mest.

Voor het bijdragen aan de ontwikkeling van biochemicals hebben wij ons aangesloten bij het ontwikkelingsproject Waste2Aromatics, dat wordt geleid door TNO.

Biobrandstof LBG

We onderzoeken de mogelijkheid om van GFT-afval LBG (Liquefied BioGas) te produceren, een biobrandstof. Hoe mooi zou het zijn als deze LBG getankt kan worden bij AVIA Weghorst door de inzamelwagens van Twente Milieu om zo weer nieuw GFT op te halen bij de huishoudens? Samen met AVIA Weghorst en Twente Milieu onderzoeken we dit.

Waarom vinden we dit belangrijk?
Hiermee kunnen we zwaar wegtransport gaan verduurzamen. Je realiseert dan een besparing op de inzet van fossiele brandstoffen.We werken hiermee samen aan de verduurzaming van de regio. En we winnen meer grondstoffen terug, in dit geval uit GFT-afval. 

Status
Eind 2019 hebben Twence, AVIA Weghorst en Twente Milieu een intentieovereenkomst tot samenwerking ondertekend. We onderzoeken momenteel de haalbaarheid hiervan.

Lees meer