Energiepark Elhorst-Vloedbelt

Twence vervult een belangrijke rol in de regionale energietransitie en levert met de ontwikkeling van zonneparken op haar eigen locaties een substantiële bijdrage aan de opwek van duurzame energie in de regio Twente. Twence is voornemens om een zonnepark te ontwikkelen op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Op dit moment is een vergunningaanvraag in voorbereiding. 

Het zonnepark
Het zonnepark heeft een oppervlakte van maximaal 13 hectare en het geschatte vermogen van dit zonnepark bedraagt circa 10 MWp, waarbij 8 MWp terug geleverd wordt op het net. Met deze hoeveelheid stroom kunnen ruim 2.800 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De overige 2 MWp aan duurzaam opgewekte elektriciteit kan worden ingezet voor onze eigen bedrijfsprocessen.

Regionale Energie Strategie
Met de ontwikkeling van dit zonnepark levert Twence een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de provincie Overijssel om in 2023 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen, die zijn vastgesteld in de concept Regionale Energie Strategie (RES).

Betrokkenheid omgeving
De ontwikkeling van dit park zal plaatsvinden in samenspraak met de omgeving. We willen bij de vergunningaanvraag dan ook zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan landschappelijke inpassing of aan participatie in het park zelf. Voor die participatie bestaan verschillende vormen, zo is bijvoorbeeld de zogenaamde ‘postcoderoos’  een veel gebruikte vorm van participatie maar er bestaan ook andere vormen.

[1] Er zijn diverse websites waar u over de regeling kunt lezen, bijvoorbeeld www.postcoderoosregeling.nl

 

 

 

Planning
Hiernaast zie je een schematische weergave van de beoogde planning.

November 2020: informeren omgeving 
December 2020: vergunningsaanvraag
Januari – juli 2021: formele procedure
September – december 2021: met omgeving in gesprek over participatie
Februari – maart 2022: start bouw zonnepark 
Juni 2022: zonnepark gereed 
 

 

 

 

Meer informatie? Stel uw vraag!
Wij kunnen ons voorstellen dat de bovenstaande toelichting en de afbeeldingen nog vragen bij u oproepen; deze willen wij uiteraard graag beantwoorden! Neem contact op met Sjors Geraedts, Projectmanager a.i. Energiepark Elhorst-Vloedbelt.

E-mail: s.geraedts@twence.nl
Mobiel: 06 - 86865356

Zonnestroom uit het groene hart van Overijssel

Wij zijn ervan overtuigd dat energie uit hernieuwbare bronnen de energie van de toekomst is. Daarom investeren we in zonneparken. Inmiddels produceren we met twee zonneparken jaarlijks groene elektriciteit voor ongeveer 5.500 huishoudens. In 2021 openen we ons derde zonnepark. Daarmee komt onze totale energieproductie uit zonneparken op ongeveer 9.500 huishoudens.

Zonnepark Tienbunderweg

In 2017 namen wij ons eerste zonnepark in gebruik. Dit park ligt op het Twence terrein aan de Tienbunderweg in Hengelo. Met de in totaal 4.720 panelen wekken we energie op voor ongeveer 1.000 huishoudens. De panelen zijn ongeveer 1,65 x 1 meter groot in staan in zuidopstelling, met twee panelen boven elkaar en meerdere panelen in rijen naast elkaar. Het hoogste punt van de panelen ligt circa 2,4 meter boven het maaiveld, het laagste punt 1,20 meter. Zo kunnen we het terrein onderhouden met natuurlijke begrazing, bijvoorbeeld door schapen.

Zonnepark Boeldershoek-West

Net buiten ons hoofdterrein ligt het zonnepark Boeldershoek-West. Dit twintig hectare grote park levert sinds het najaar van 2018 groene stroom voor circa 4.500 huishoudens. Maar liefst 60.000 panelen kent dit park, dat ligt tussen de A35 en de Oude Hengelosedijk in Hengelo.

Rondom het park zijn struiken en bomen aangeplant die in de omgeving veel voorkomen. Door het inzaaien van bloemmengsels wordt het een aantrekkelijk gebied voor insecten, kleine dieren en vogels. Schapen nemen het maaiwerk onder de panelen voor hun rekening.

Zonnepark 't Rikkerink

Op de voormalige stortplaats ’t Rikkerink in Ambt-Delden ontwikkelen we een nieuw zonnepark. Met meer dan 28.458 panelen produceert het zonnepark straks elektriciteit voor ongeveer 4.350 huishoudens. Zo wordt een voormalige stortplaats een duurzame energievoorziening die bijdraagt aan de energietransitie en het beperken van de CO2-uitstoot.

Start energieproductie in 2021
In 2017 begonnen we, samen met omwonenden en de gemeente Hof van Twente, aan de uitwerking van de plannen voor zonnepark ‘t Rikkerink. Het jaar erop konden we van start met de voorbereiding. Zo is de voormalige stortplaats in 2018 en 2019 voorzien van twee afdichtingslagen. In 2020 volgt de derde en laatste laag. Deze afdichtingslagen zorgen ervoor dat er geen hemelwater door de afvalberg kan sijpelen en vormen tegelijk de basis voor het te bouwen zonnepark. Dankzij de beboste taluds van de stortplaats past het zonnepark mooi in het landschap. Net als bij de werkzaamheden tijdens de afdichting, worden omwonenden betrokken bij de aanleg van het zonnepark. In de zomer van 2021 nemen we het zonnepark in gebruik.

Waarom afdichten?
Onder de oude stortplaats bevindt zich een verontreinigde grondwaterbel. Deze wordt gevoed door hemelwater dat door de afvalberg sijpelt. Het - vooral met zouten - vervuilde water wordt vanuit deze grondwaterbel afgevoerd via sloten en beken. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt. Door de bovenzijde van de stortplaats met een vaste betonachtige afdeklaag af te dichten, is deze sanering mogelijk. Twence maakt voor het afdekken gebruik van secundaire bouwstoffen, dat zijn bouwstoffen die gemaakt zijn uit gerecyclede materialen.

Lees meer