Onderzoek naar afvangen CO2 voor hergebruik

16-aug-2016

Omdat er veel vraag is naar CO2 voor industriële toepassingen, maar ook bijvoorbeeld in de tuinbouw (kassen), zijn wij een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om substantieel meer CO2 uit de rookgassen van onze afvalenergiecentrales af te vangen. Daarbij moet gedacht worden aan circa 150.000 ton CO2 per jaar.

Mestverwaarding Twence naar volgende fase richting realisatie in 2017

21-jul-2016

Twence gaat door naar de volgende fase van het project mestverwaarding; de detail engineering. Hiermee wordt weer een mooie stap gezet richting realisatie van een mestverwaardingsinstallatie in Twente. De omgevingsvergunning en natuurbeschermingsvergunning zijn verleend en ondanks enkele bezwaarschriften op de omgevingsvergunning verwacht Twence begin 2017 te starten met de bouw van de installatie.

Duurzame plannen 't Rikkerink

12-jul-2016
Twence bereidt een project voor om de bovenzijde van de oude stortplaats ’t Rikkerink af te dichten. Daarmee wil Twence er voor zorgen dat de grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wenselijk dat deze op termijn verdwijnt.

Twence ondersteunt Play & Learn dagen

31-mei-2016
Voorafgaand aan het Maker Festival Twente vonden op 25, 26 en 27 mei 2016 de ‘Play & Learn’ dagen plaats. Drie onderwijsdagen in Almelo, Hengelo en Enschede waaraan onze collega’s Bart van der Lans, Bert Meijer, Raymond Coenders en Henriëtte Schrooten meewerkten in de vorm van workshops. De leerlingen waren afkomstig uit groep 8 van het basisonderwijs, ROC, AOC, MBO en vwo.

Twence en studenten Universiteit Twente kijken samen naar extra uitkoppeling van warmte en stoom

30-mei-2016
Om nog meer duurzame energie te produceren werkt Twence op dit moment aan het ombouwen van zijn biomassa-energiecentrale. Na de ombouw kan er naast elektriciteit ook warmte en stoom geproduceerd worden. Om van elkaar te leren zijn Universiteit Twente en Twence een samenwerking gestart waarbij studenten werktuigbouwkunde zich ook verdiepen in de diverse mogelijkheden om extra warmte en stoom uit te koppelen.

Twence boekt positief resultaat over 2015

21-apr-2016

Twence heeft ook in 2015 een positief resultaat van ruim € 9,5 miljoen weten te realiseren. Bijna de helft hiervan komt uit de afzet van energie (in de vorm van elektriciteit, stoom en warmte). De andere helft komt uit de verwerking van afval en biomassa en de verkoop van teruggewonnen grondstoffen.

Gratis compost voor de inwoners van Twente

15-mrt-2016
De inwoners van Twente kunnen zaterdag 19 maart gratis compostzakken afhalen bij het afvalbrengpunt in hun gemeente. In het kader van de jaarlijkse Landelijke Compostdag trekken we hierin samen op met Twente Milieu.

23 maart - open inloopavond mestverwaarding

13-mrt-2016

Woensdag 23 maart organiseert Twence een inloopavond voor iedereen die interesse heeft in het project mestverwaarding op Elhorst-Vloedbelt.

Twence tekent Internationale Green Deal voor compost

2-mrt-2016

​Een aantal landen van de Europese Unie rond de Noordzee, wil de wet- en regelgeving rondom de im- en export van secundaire grondstoffen beter op elkaar afstemmen zodat er minder grondstoffen verloren gaan. Nederland, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn hiervoor een samenwerking gestart, genaamd de North Sea Resources Roundabout (NSSR). De NSSR wil met tien pilots voor verschillende grondstoffen laten zien hoe de Europese en Nationale wet- en regelgeving beter op elkaar afgestemd kan worden. Donderdag 3 maart hebben Nederlandse en Britse overheden samen met Twence, Comgoed en The President Estate Farming Partnership een Green Deal voor compost ondertekend waarmee ze willen bereiken dat compost uit Nederland zonder belemmeringen vanuit wet- en regelgeving in Engeland kan worden afgezet.

Afvalstoffenbelasting op verbranden en storten

23-feb-2016
Per 1 januari 2015 wordt er naast een afvalstoffenbelasting op storten ook belasting geheven over materiaal dat verbrand wordt. Met ingang van 1 januari 2016 wordt er een indexatie op het tarief voor de afvalstoffenbelasting op verbranden en storten berekend. Deze indexatie betekent een verhoging van 0,5% waardoor in 2016 de afvalstoffenbelasting (Wbm) € 13,07 per ton bedraagt. Twence kan de grondstoffen en residuen (metalen, bodemassen en vliegassen) die na verbranding terug gewonnen worden in mindering brengen op de in rekening gebrachte afvalstoffenbelasting. Daarom is besloten dat van elke aangeleverde ton brandbaar restafval € 2,88 (22% van € 13.07, het percentage grondstoffen dat teruggewonnen wordt) gerestitueerd zal worden. Deze restitutie vindt elk kwartaal achteraf plaats. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met Sales Support of uw Accountmanager.