Commissaris

30-sep-2019

In verband met het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar een Commissaris ‘met gevoel voor veranderingsvraagstukken in een dynamische omgeving’.

Caroline Kamphuis

085-0220140
 

Twence Holding B.V. heeft één statutair directeur. Deze is eindverantwoordelijk voor het resultaat. De raad van commissarissen houdt toezicht op en adviseert over het beleid van de directie en de algemene gang van zaken. Daarbij handelt de raad in het belang van de vennootschap, gericht op de continuïteit van het bedrijf. Voor belangrijke strategische beslissingen is goedkeuring van de raad van commissarissen vereist. De raad van commissarissen van Twence Holding B.V. bestaat statutair uit vijf leden. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is sprake van drie specifieke commissies te weten de auditcommissie, de technische commissie en de remuneratiecommissie, waarin de commissarissen zitting hebben.

De zittingsduur van een commissaris is 4 jaar met een mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. Jaarlijks zijn er vier reguliere en twee aandeelhoudersvergaderingen. De commissies vergaderen apart. Er is eenmaal per jaar overleg met de OR, daarnaast wordt regelmatig overlegd met diverse stuurgroepen. Jaarlijks wordt tijdens een tweedaagse sessie de tijd genomen om dieper in te gaan op strategische ontwikkelingen en stil te staan bij het functioneren van de Raad/ Directie. De totale tijdsbesteding bedraagt ongeveer 15 uur per maand. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de bestuurder. De vergoeding is passend bij de verantwoordelijkheid.

Algemeen vereiste deskundigheid, kennis en ervaring voor de raad van commissarissen

Alle leden van de raad van commissarissen zijn in staat het beleid van Twence op hoofdlijnen te beoordelen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een evenwichtige spreiding in leeftijd en man/vrouw –verdeling. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat:

  • De leden ten opzichte van elkaar, het bestuur, aandeelhouders en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij worden de criteria van de corporate governance code van Twence Holding B.V. gerespecteerd.
  • Tenminste 2 leden van de raad van commissarissen binding hebben met het grondgebied van de aandeelhouders.
  • De combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn taak jegens de onderneming optimaal te vervullen. Het gaat daarbij om ervaring, kennis en deskundigheid op de volgende deelgebieden: 1. afvalverwerking, de afvalmarkt en secundaire grondstoffen (met name landelijk en in de Euregio); 2. duurzame energieproductie en de energiemarkt; 3. duurzaamheid, milieuzorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen; 4. het leiden van een kapitaalintensieve onderneming; 5. financieel/economisch en ICT; 6. praktijkervaring met de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Twence opereert; 7. kennis van en binding met het Euregionale gebied; 8. sociale verhoudingen; 9. compliance vraagstukken.

Is uw belangstelling gewekt?
Twence Holding B.V. heeft ervoor gekozen deze werving en selectie uit te besteden aan CK Search (caroline@cksearch.nl, 085-0220140). Meer informatie over deze vacature kunt u hier vinden.