Vraag en antwoord zonneweide Drieland

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over zonneweide Drieland.

AW23258 Zonneweide Drieland DEF 1 Pagina 1
Google maps zonneweide website afbeelding 2

Over het zonnepark

Waar komt het zonnepark te liggen?
Het park komt in Overdinkel aan de Hajanweg - Drielandweg - Duitse grens, aansluitend op het al aanwezige zonnepark.

Hoe groot is het oppervlak van het park en hoeveel zonnepanelen komen er?
Het oppervlak is ca. 20 hectare. Afhankelijk van de opstelling en het type panelen gaat het om ca. 65.000 panelen.

Is het een uitbreiding van Kronos?
Nee, het is een op zichzelf staand park. Het sluit visueel wel aan op het al bestaande zonnepark.

Hoe ziet het er straks uit?
De exacte uitwerking volgt nog. Vooralsnog sluiten we aan bij het al bestaande zonnepark, zuidopstelling:

Tekening zonneweide Drieland

Waarom heeft het zonnepark geen Oost-West opstelling? Door de aarden wal zou dit nu ook een optie moeten zijn?
In eerste instantie wilden we de zuid-opstelling van het naastgelegen zonnepark doortrekken. De gedachte was dat dit optisch lijkt op één groot zonnepark. Door de aarden wal is het zicht op het zonnepark sterk verminderd. We zijn nu aan het onderzoeken wat het effect zou zijn van een oost-west opstelling, op zowel de ruimtelijke inpassing, de netaansluiting als op de businesscase. Een oost-west opstelling wordt dus nog overwogen.

Hoeveel energie wordt er opgewekt?
Het geïnstalleerde vermogen wordt ca. 18 MWp. De opbrengst is afhankelijk van de instraling.

Is er wel voldoende capaciteit op het netwerk om dit park te realiseren?
Op dit moment is er in Losser en Overdinkel geen ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Twence, gemeente Losser en Enexis zijn met elkaar in overleg om de aansluiting van dit zonnepark mogelijk te maken.

Hoe wordt het zonnepark in het landschap ingepast?
Het zonnepark wordt zo groen mogelijk ingepast in het landschap. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van houtwallen en -singels. Het westelijk deel wordt ingezaaid met wilde bloemen ter bevordering van de biodiversiteit. Het oostelijk deel wordt multifunctioneel ingezet. Hier komen schapen te grazen. Vanwege de schapen komt er een hek rondom het zonnepark. Dit hek heeft een opening ter hoogte van 10 cm, zodat kleine zoogdieren onder het hek door kunnen.

Vanuit de omwonenden is er de wens om het zonnepark door middel van een aarden wal onzichtbaar te maken van buitenaf.

Hoe lang blijft het zonnepark er staan?
Minimaal 15 jaar. In de vergunningsaanvraag wordt de termijn vastgesteld. In beginsel is 25 jaar de maximale termijn volgens provinciale regels.

Is er compensatie voor omwonenden?
Nee, er is geen compensatie voor omwonenden. Ze kunnen wel deelnemen in lokaal eigendom. Conform het beleid van de gemeente Losser zal daarnaast nog een omgevingsfonds worden opgericht voor lokale leefbaarheidsprojecten.

Wanneer start de bouw?
Dat is afhankelijk van de aansluiting op het netwerk en de financiering. Twence verwacht eind 2024 te starten met de bouw.

Hoeveel hinder van bouwverkeer gaan we krijgen?
Alle materialen (onderconstructie, panelen, omvormers, kabels etc) worden per vrachtwagen aangevoerd. Hiervoor wordt een verkeersplan opgesteld om de overlast te beperken. Voorafgaand aan de bouw wordt hierover met omwonenden gecommuniceerd.

Vanaf wanneer wordt er daadwerkelijk stroom opgewekt?
We hopen in 2025 operationeel te zijn.

Gaat de opgewekte stroom direct naar Overdinkel?
Stroom van het park wordt geleverd aan het net. De afname van de stroom is een commerciële overweging. De nog op te richten coöperatie kan daar keuzes in maken.

Wordt voor dit project ook de SDE subsidie aangevraagd?
Ja, Twence is voornemens SDE-subsidie aan te vragen in 2024. De regeling is op dit moment echter nog niet bekend.

Over hoeveel geld hebben we het?
Het bouwen van een dergelijk zonnepark kost ettelijke miljoenen.

Kan het inkoopstation niet verplaatst worden naar de westelijke kant van het park?
Het inkoopstation staat aan de oostkant ingetekend naast het inkoopstation van het naastgelegen zonnepark. Het is mogelijk om het inkoopstation te verplaatsen naar de westkant. Hierdoor hoeven minder kabels te worden gelegd op de Drielandweg. Het inkoopstation moet voor Enexis altijd bereikbaar zijn. Daarom moet het dan buiten de aardenwal komen te staan. We onderzoeken wat de (visuele) effecten zijn op het verplaatsen van het inkoopstation naar de westkant.

Welke nadelen heeft het zonnepark voor de buurt?
Dit blijft subjectief: de één ondervindt nadelen, de ander niet. Enkele nadelen zijn:

  1. Het uitzicht verandert door het zonnepark (met ruimtelijke inpassing met behulp van begroeiing en grondwerk wordt dit zoveel als mogelijk voorkomen)
  2. Dieren kunnen zich niet vrij verplaatsen over het zonnepark (door de wildcorridor en het diervriendelijke hek verminderen we overlast voor de dieren).
  3. Tijdens de bouwfase van het zonnepark ondervindt de buurt enige hinder van de bouwwerkzaamheden. Dit omvat vooral aanvoer van materialen en materieel. Wij informeren tijdig over de soort overlast en het moment van de overlast.

Overigens worden alle effecten ook beschreven in de vergunningaanvraag.

Hoe staat het met het plaatsen van een eventuele biogasinstallatie op dit prachtige bedrijf?
Deze ontwikkeling staat los van de bouw van zonneweide Drieland.

Zonnepaneel medewerkers

Over de initiatiefnemer

Hoe garanderen jullie dat het niet hetzelfde is als bij Kronos? Kunnen we Twence vertrouwen?
Door in een vroeg stadium van het initiatief bewonersavonden te organiseren, maken wij kennis met elkaar. Je kunt dan zien hoe wij het zonnepark willen ontwikkelen. Daarnaast informeren wij omwonenden over de verschillende manieren om te participeren in het initiatief. De gemeente wil ook een bijdrage leveren om lokaal eigendom te organiseren. Mogelijk dat hierin gezamenlijk wordt opgetrokken.

Het is aan de omwonenden om te bepalen of zij ons vertrouwen in de ontwikkeling. We vragen omwonenden ook zelf initiatief te nemen. Door bijvoorbeeld het oprichten van een coöperatie kunnen omwonenden participeren.

Wordt het park door lokale bedrijven gebouwd?
Voor werkzaamheden boven een bepaald budget is Twence verplicht een openbare aanbesteding uit te schrijven. Daarom is het afhankelijk van de inschrijving van lokale bedrijven of zij het zonnepark gaan bouwen.

Hoe komt Twence zijn afspraken na?
Twence wil graag zonneparken ontwikkelen die passen in de omgeving. Hiervoor zijn ze afhankelijk van de vergunningverlening van de gemeente. Daarom communiceren we de ontwerpen zoveel mogelijk met de gemeente. De afspraken worden uiteindelijk in de vergunning vastgelegd. Twence is gehouden aan de vergunning. Wanneer zij zich hier niet aan houden, treedt de gemeente handhavend op.

Ontwerp Zonnepark website afbeelding

Over het proces

Komt het zonnepark er sowieso?
Het college heeft besloten om, onder voorwaarden, mee te werken aan het initiatief. Er moet nog veel worden uitgewerkt door de initiatiefnemer. Dit moet vervolgens worden geborgd in een overeenkomst. Daarna moet een vergunningprocedure doorlopen worden met ruimte voor inspraak en is een akkoord van de gemeenteraad nodig. Tot slot maar niet onbelangrijk, de aansluiting op het netwerk moet nog geregeld worden door de initiatiefnemer. Het is te vroeg om nu te zeggen dat het park er sowieso komt.

Waarom in Overdinkel? Er is toch al een zonnepark?
Het klopt dat er al een zonnepark is. Samen met dit nieuwe zonnepark ontstaat een aaneengesloten park van een kleine 40 ha. In het gemeentelijke beleid is vastgelegd dat overconcentratie van zonnevelden rondom een kern, zoals in dit geval Overdinkel, moet worden voorkomen. Gelet op de afstand tot Overdinkel, in combinatie met het feit dat er in het gebied geen woningen op korte afstand van het park liggen, is het college van mening dat met de toevoeging van een nieuw park naast het bestaande park, geen sprake is van overconcentratie. Wel is het college van mening dat het met deze toevoeging ophoudt in dit deel van Losser.

Is er al een vergunning? Wanneer komt dat?
Er is nog geen vergunning. Voordat er een aanvraag kan worden gedaan, moet eerst nog het nodige huiswerk worden gedaan door de initiatiefnemer. De afspraken die hieruit voortvloeien worden vastgelegd in een overeenkomst. Pas daarna start de vergunningprocedure. Het is op dit moment lastig om hier al een concrete datum aan te hangen.

Waarop wordt getoetst bij de vergunningverlening?
Een vergunningaanvraag moet voldoen aan de eisen die daaraan vanuit de wet worden gesteld. Ook moet voldaan worden aan de voorwaarden die worden vastgelegd in de overeenkomst, bijvoorbeeld als het gaat om participatie en lokaal eigendom. Omdat het geldende bestemmingsplan op dit moment ter plaatse niet de mogelijkheid biedt om een zonnepark te faciliteren, moet ook een afwijkingsprocedure doorlopen worden. Hierbij moet onderbouwd worden dat het verantwoord is ter plaatse een nieuw zonnepark aan te leggen. De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven en er is ruimte voor inspraak, zienswijzen en bezwaar en beroep.

Is er nog mogelijkheid voor inspraak?
De gemeenteraad moet haar goedkeuring geven en er is ruimte voor inspraak, zienswijzen en bezwaar en beroep.


Participatie zonneweide Drieland

Over lokaal eigendom

Wat is lokaal eigendom?
Lokaal eigendom betekent dat bewoners en/of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonnepark of windmolen. Dat eigendom is een collectief eigendom, vaak in de vorm van een coöperatie of een andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners en/of bedrijven voor 100% eigenaar van een zonnepark of windmolen. En soms voor een gedeelte, waarbij wordt samengewerkt met een commerciële projectontwikkelaar.

We spreken van lokaal eigendom als een collectief van lokale inwoners en/of lokaal gewortelde bedrijven gezamenlijk (mede-) eigenaar is van zon- of windprojecten. Dit kan een wijk, buurt of dorp zijn die zich verenigt om een zon- of windproject te realiseren, een collectief van lokaal gewortelde boeren of bedrijven of een lokale energiecoöperatie. Het gaat daarbij altijd om een collectief: één lokale boer of één lokaal bedrijf dat een zon- of windproject realiseert zonder de omgeving mee te laten profiteren van de opbrengsten, beschouwen we niet als lokaal eigendom.

Lokaal eigendom gaat over:

  • aanpak van energieprojecten
  • zeggenschap
  • verdeling lusten en lasten
  • verdeling opbrengsten
  • collectief eigendom

Iedereen kan meedoen. Lokaal eigendom is een middel om lokaal zeggenschap over een energieproject te realiseren, om daarmee de energietransitie democratischer te maken.

Moet je geld inleggen?
Nee, dat hoeft niet. Het kan later in het project wel via financiële participatie. De ontwikkelaar van het project (dus ook de initiatiefnemers van het lokaal eigendom) hebben een deel eigen vermogen nodig om vreemd vermogen aan te kunnen trekken. Dat eigen vermogen creëert de coöperatie bijvoorbeeld door geld op te halen in de gemeenschap: de leden van die coöperatie en inwoners in de regio kunnen dan investeren in het project tegen een aantrekkelijke rente. Dit onderdeel heet financiële participatie.

Wat moet ik van tevoren allemaal al weten?
Om mee te doen met de op te richten coöperatie hoef je aan de voorkant geen specifieke kennis te hebben.

Moet ik aansluiten bij een coöperatie om mee te kunnen praten?
Nee, er komt ook een klankbordgroep. Echter, via lidmaatschap van de coöperatie is je invloed mogelijk wel groter.

Kan ik reductie krijgen op mijn energierekening als ik coöperatie lid ben?
De vorm die het lokaal eigendom bij dit zonnepark krijgt, moet nog nader worden ingevuld door de nog op te richten coöperatie. De leden van de coöperatie bepalen vervolgens hoe mensen in Overdinkel kunnen profiteren van de opbrengsten van het park.

Mijn huis is niet geschikt voor zonnepanelen, kan ik een paar zonnepanelen van het park kopen?
De vorm die het lokaal eigendom bij dit zonnepark krijgt, moet nog nader worden ingevuld door de nog op te richten coöperatie. De leden van de coöperatie bepalen vervolgens hoe mensen in Overdinkel kunnen profiteren van de opbrengsten van het park.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn ideeën, over de toegevoegde waarde voor Overdinkel worden meegenomen in de plannen?
Door lid te worden van de coöperatie en actief bij te dragen aan de vergaderingen kun je de meeste invloed uitoefenen.

Komt er een omgevingsfonds voor het dorp?
Er komt een omgevingsfonds voor de omgeving van het zonnepark. De inwoners van het dorp kunnen meeprofiteren via het lokaal eigendom of financiële participatie.

Kan ik mijn energierekening verdisconteren als ik heb geïnvesteerd in dit park?
De vorm die het lokaal eigendom bij dit zonnepark krijgt, moet nog nader worden ingevuld door de nog op te richten coöperatie. De leden van de coöperatie bepalen vervolgens hoe mensen in Overdinkel kunnen profiteren van de opbrengsten van het park.

Wat komt eerst; de coöperatie oprichten of eerst investeren?
Eerst moet er een lokale coöperatie opgericht worden.

Is er een mogelijkheid om mee te participeren in het zonnepark?
Ja, we willen graag dat omwonenden kunnen meedoen in het zonnepark. We zijn nog op zoek naar de passende manier.

Initiatief van omwonenden wordt van harte toegejuicht en daar waar mogelijk ook ondersteund. Bijvoorbeeld bij het oprichten van een coöperatie.

Ik wil wel risico lopen en investeren, maar niet te veel tijd kwijt zijn.
Er zijn verschillende vormen van financiële participatie denkbaar elk met een andere tijdsinvestering, een ander risicoprofiel en een ander rendement. Hierover is gecommuniceerd tijdens de bewoners avond.

Indien een energie coöperatie wordt opgericht, kan mogelijk een aandeel worden verkregen in het zonnepark en/of kan een deel van het park worden ontwikkeld door deze coöperatie. Je kunt dan mogelijk toetreden tot de coöperatie en met eigen vermogen investeren in het zonnepark. Je deelt dan, met andere leden van de coöperatie in de winst die het park oplevert.

De tijdsinvestering is afhankelijk van uw rol in de coöperatie. Word je bestuurder van de coöperatie, dan vraagt dit meer tijd t.o.v. van enkel lid worden van de coöperatie.

Andere opties voor financiële participatie die tijdens de avond zijn besproken (bijvoorbeeld een obligatie) vragen minder tijd maar resulteren ook in een lager rendement.

Kan de gemeente een belang nemen in de coöperatie?
Deelname van een gemeente in dit zonnepark zou kunnen, door deelname direct in het park of door deelname aan de coöperatie die vervolgens een belang neemt in het park.

Echter, is het de vraag of het wenselijk is dat de gemeente deelneemt in het zonnepark. Gemeentes zijn al aandeelhouder van Twence. Daarnaast is in de basis financiële participatie, eventueel dus met tussenkomst van een coöperatie, bedoeld voor omwonenden.

Zonnepanelen schapen

Over de natuur

Het hekwerk rondom het zonnepark is vriendelijk voor reeën, maar is het ook vriendelijk voor de wolf?
Het hekwerk is bedoeld om mensen buiten het park te houden (in verband met vandalisme of drugstoerisme). Dieren willen we zo min mogelijk hinderen. Omdat we wel schapen in het park willen houden, zijn wolven niet welkom op het park. We moeten nog een afweging maken hoe we hiermee omgaan. In een latere fase van het project zoeken we een hekwerk uit.

Hoe frequent wordt de wildstrook gebruikt? Is onderzocht hoe dit ecologisch werkt?
Wildstroken werken vergelijkbaar met ecoducten en zorgen voor een route tussen natuurzones. Hierlangs kunnen de dieren zich verplaatsen. Omdat op het zonnepark geen mensen zijn, voelen dieren zich veilig om deze nieuwe route op hun eigen tempo uit te proberen. Hoe vaak een wildstrook wordt gebruikt, is afhankelijk van het seizoen. Aan het begin moet het wild wennen aan de wildstrook.

Verdrijven jullie eerst het wild voordat het hekwerk geplaatst wordt?
Nee, dit doen we niet actief. Wild is niet graag in de buurt van mensen. Tijdens het plaatsen van het hekwerk wordt het wild afgeschrikt door vrachtwagens en de werklieden.

Hoelang duurt het voordat het groen begroeid is? En hoe wordt het onderhouden?
Dit is afhankelijk van het soort groen dat op de aarden wal komt. Het duurt enkele jaren voordat het begroeid is. Daarom hebben we een aarden wal opgenomen in het voorlopige ontwerp, zodat ook in de eerste jaren het zicht op het zonnepark ontnomen wordt. Twence stemt nog met de gemeente af of deze aarden wal ingepast kan worden.

Een groenbedrijf onderhoudt het groen in het zonnepark.

Zonnepaneel 2

Heb je een andere vraag

Heb je niet de informatie gevonden waarnaar je opzoek bent? Stuur dan een bericht via het onderstaande antwoordformulier. Stel daarin jouw vraag zodat wij die persoonlijk kunnen beantwoorden.

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project zonneweide Drieland? Neem contact op met Gerwin Strieks via het onderstaande formulier.

Reactie binnen 2 werkdagen
Gerwin Strieks LinkedIn