Disclaimer

Twence heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Lees meer in onderstaande disclaimer.

Disclaimer voor www.twence.nl

Twence heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Twence aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Twence garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Het intellectueel eigendom van de op de site geplaatste informatie, beeldmateriaal en anderszins berust te allen tijde bij Twence. De informatie op deze site kan op ieder door Twence gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website hyperlinks zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Twence op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Twence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van hyperlinks of voor de informatie die het volgen van hyperlinks oplevert. Plaatsing van een hyperlink naar een website van derden impliceert niet dat Twence de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.