Onze processen

Twence is steeds minder een afvalverwerker en wordt steeds meer producent van grondstoffen en energie. Op deze wijze dragen wij bij aan de ontwikkeling van circulaire economie. Hoe geven wij invulling aan die rol? We geven je graag een kijkje in onze keuken.

Luchtfoto Twence 2020 thumb

De processen van Twence

Welkom in de wereld van Twence. Een wereld waarin we ons uiterste best doen om bij te dragen aan het sluiten van kringlopen. Een wereld waarin grondstoffen opnieuw worden gebruikt en waar we afval omzetten in grondstoffen en energie. Met gebruikmaking van een breed scala aan installaties en de nieuwste technologieën. We laten zo min mogelijk verloren gaan. Dag en nacht werken we hieraan. We nemen je graag mee langs de verschillende installaties en leggen je aan de hand van de processen onze dienstverlening uit.

Proces afval verwerken Twence 2 thumb

Van afvalverwerker…

Twence is van oorsprong een afvalverwerkingsbedrijf. Met de 14 Twentse gemeenten als aandeelhouder en 1 aandeelhoudende gemeente in de Achterhoek staan we midden in de regio voor het verwerken van afvalstromen. Ook werken we over grenzen heen, met onder andere Stad Münster. Met hen én met onze ketenpartners werken we samen aan de verduurzaming van de regio. Om deze afvalstromen goed te kunnen verwerken, hebben we de beschikking over diverse installaties; denk daarbij aan sorteerinstallaties, bio-energiecentrales en afvalenergiecentrales. Elke afvalstroom kent zijn eigen proces. Of het nu gaat om het verwerken van gft-, huishoudelijk restafval, bouw- en sloopafval of zelfs mest. Er is voor ons maar één doel: zoveel mogelijk grondstoffen en energie terugbrengen in de maatschappij.

Composteren en vergisten Twence thumb

…naar producent van grondstoffen…

Twence brengt nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop uit moeilijk of niet te recyclen afvalstromen en biomassa. Bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van het brandbaar restafval Het bestaat uit zand- en steenachtig materiaal, glas, metalen en asresten. In onze bodemasopwerkingsinstallatie halen we metalen uit de bodemassen en maken we het inerte materiaal geschikt voor nuttig hergebruik. Het is bijvoorbeeld zeer geschikt als fundatiemateriaal voor de wegenbouw! De containerterminal in Hengelo, maar ook bijvoorbeeld het spoorviaduct bij Deurningen, hebben een ‘Twence-fundament’. Door bewerking van bodemassen uit de afvalenergiecentrale en de biomassaenergiecentrale kunnen we 90% van de ijzerhoudende metalen en 85% van de niet-ijzerhoudende metalen – zoals koper, aluminium en zink - terugwinnen. We proberen alle metaaldeeltjes, groter dan een nietje terug te halen uit de bodemassen!

De aardappelschillen die je in de groene afvalbak gooit, worden bij Twence eerst vergist – om biogas als energiebron te benutten - en daarna gecomposteerd. Compost is een waardevolle bodemverbeteraar, die zorgt voor een rijk bodemleven. In de afvalscheidingsinstallatie van Twence worden grof huishoudelijk, bedrijfsafval en afvalstromen zonder puin van bouw- en sloopbedrijven grotendeels geautomatiseerd gescheiden in herbruikbare materialen. Zand gaat naar de wegenbouw. Karton, papier en metalen worden hergebruikt. Van kunststofsnippers wordt brandstof geproduceerd. Van houtzaagsel produceren we bij Empyro zelfs pyrolyse-olie, die de fossiele brandstof olie vervangt in productieprocessen. De CO2 vangen we af uit onze rookgassen en zetten we af in onder andere de glastuinbouw.

Duurzame energie Twence thumb

…en energie.

In de biomassa-energiecentrale maken we van niet-herbruikbaar afvalhout groene energie. Twence produceert jaarlijks voor ongeveer 150.000 huishoudens elektriciteit. De energie uit de biomassa-energiecentrale, uit de composterings- & vergistingsinstallaties en van de Twence zonneparken zijn 100% groen. Van de energie uit de afvalenergiecentrale is ruim de helft duurzaam. Ook produceren we warmte en stoom. In Enschede worden diverse stadswijken en bedrijven verwarmd met warm water dat opgewekt is uit niet-herbruikbaar afvalhout. Zo krijgen bijvoorbeeld de Universiteit Twente en het stadion van FC Twente hun warmte van Twence. Stoom levert Twence voor industriële toepassingen, onder meer voor de zoutproductie van Nobian. De totale hoeveelheid warmte die we leveren, is voldoende voor meer dan 100.000 woningequivalenten. Zo wordt het verbruik van enorme hoeveelheden aardgas vermeden en kunnen we de regio verder verduurzamen en dragen we bij aan de Regionale Energie Strategie Twente (REST).

Bij Onze Innovaties lees je meer over hoe wij bijdragen aan een duurzame, circulaire en biobased economie.

De wereld van Twence

Wat vind je waar? Bekijk de plattegrond van onze locatie in Hengelo.

De wereld van Twence, de processen