Veiligheid, Kwaliteit & Milieu

We werken aan de verduurzaming van onze regio. Veiligheid, kwaliteit en aandacht voor het milieu staan daarbij hoog op onze agenda.

Klik hier voor de veiligheidsfilm en de toets.

Veiligheid Twence M

Veilig werken met oog voor kwaliteit en milieu

Het is onze ambitie om het duurzaamheidsbedrijf voor de (eu)regio te zijn. We stellen daarom hoge eisen aan onszelf, aan onze installaties en aan onze samenwerkingspartners. Ook de impact op de omgeving speelt hierin een belangrijke rol. Daarom werken we veilig of we werken niet. We committeren onszelf aan interne en externe kwaliteitsnormen, waarbij we continu de drive hebben te verbeteren. Ook vinden we het belangrijk ons te conformeren aan bestaande wet- en regelgeving. Met één doel: zorgdragen voor een veilige en duurzame samenleving.

Veiligheid

We werken veilig of we werken niet. Dat is ons uitgangspunt. Onze ‘Gouden veiligheidsregels’ zijn hierop gestoeld. Iedereen die bij of voor Twence werkt, kent de veiligheids- en werkinstructies en is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook spreken we elkaar aan op gedrag en verbeteren we continu de mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. Via een meldingssysteem kunnen medewerkers onder meer schade, onveilige of milieu-situaties melden. Daarmee voorkomen we situaties die kunnen leiden tot incidenten.
Medewerkers van bedrijven die bij Twence aan het werk gaan, moeten in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of tewerkstellingsvergunning) en een geldig VCA-diploma.

Veiligheidsfilm en toets

Twence stelt hoge eisen aan veilig werken. Voordat je ons terrein betreedt als (nieuwe) medewerker of in de installaties aan het werk gaat, moet je de veiligheidsfilm bekeken hebben. Ook moet de bijbehorende veiligheidstoets succesvol afgerond zijn. Klik hier voor de veiligheidsfilm en de toets.

Veiligheidsfilm en toets
Veilig werken Twence 05

Kwaliteit & compliance

Binnen Twence werken we met een integraal managementsysteem, waarin alle bedrijfsprocessen zijn beschreven. Ook zijn alle risico’s, verplichtingen en relevante wet- en regelgeving binnen dit systeem benoemd. We voeren audits uit om ons kwaliteits- en risicomanagement te screenen. Om de kwaliteit van onze installaties en bedrijfsprocessen zo optimaal en actueel mogelijk te houden, standaardiseren we waar mogelijk de werkprocessen. Daarmee borgen we niet alleen de veiligheid van onze mensen en installaties, maar kijken we ook hoe we stapje voor stapje steeds slimmer, beter en schoner kunnen werken.

Natuur omgeving Twence thumb

Oog voor het milieu

Wij zijn ervan overtuigd dat het beschermen van de leefomgeving hand in hand kan gaan met de ontwikkeling van ons bedrijf. We kijken goed hoe we de natuur kunnen behouden of versterken. We hebben de aanwezige flora en fauna op onze locaties in kaart gebracht en beschikken over het FSC-keurmerk voor verantwoord en duurzaam beheer van de aanwezige bossen. We toetsen onze bedrijfsvoering voortdurend aan relevante kwaliteitsnormen en wet- en regelgeving rond milieuthema’s. Wij doen er alles aan om mogelijke overlast in de omgeving te beperken. Omdat onze activiteiten complex en zeer divers zijn, controleert een groot aantal overheidsinspectiediensten ons regelmatig. En daar zijn we blij mee! Samen zorgen we voor een prettige leefomgeving, waar ruimte is voor iedereen.

Voor meer informatie over onze inzet op ecologisch en maatschappelijk gebied, verwijzen wij naar de Sustainable Development Goals. Meer informatie over onze meest actuele milieuresultaten zijn te vinden in ons jaarverslag.

Emissies naar lucht van afvalverbranding

De afvalenergiecentrale (AEC) van Twence op de locatie Boeldershoek bestaat uit drie verbrandingslijnen met elk een eigen schoorsteen. Ook biomassaenergiecentrale (BEC) heeft een eigen schoorsteen. Vanuit de omgeving lijken er slechts twee schoorstenen te zijn. Dat komt omdat de drie schoorstenen uit de AEC van een architectonische ombouw zijn voorzien.

Na verbranding van de afvalstoffen worden de rookgassen gereinigd. Het resultaat van de rookgasreiniging wordt in de schoorsteen gemeten. Een aantal stoffen wordt continu gemeten. Voor die stoffen geldt een daggemiddelde als wettelijke grenswaarde. Soms is er zelfs 10-minuten of een halfuur gemiddelde. Andere stoffen worden twee keer per jaar gemeten. Voor deze periodiek gemeten stoffen geldt een wettelijke grenswaarde per meting.

Naast de wettelijke grenswaarden, zijn bij de bouw van de derde verbrandingslijn met natuur- en milieuorganisaties (NMO) afspraken gemaakt over het bereiken van lagere jaargemiddelde emissieconcentraties.

In de tabellen die je hiernaast ziet, zijn de resultaten aangegeven voor 2021. Hierbij zijn de jaargemiddelde waarden genoemd alsmede het aantal dagen waarop er sprake was van overschrijding van het daggemiddelde.

191212 Certificering

Onze keurmerken en certificeringen

Download deze belangrijke documenten

  1. Informatie vervoer compost Download