Blog: Twence maakt duurzame energie nóg duurzamer door het afvangen van CO2

CO2 is een broeikasgas. CO2 van fossiele brandstoffen veroorzaakt met andere broeikasgassen dat het klimaat verandert: opwarming van de aarde. Dat wil men wereldwijd terugdringen. Met het afvangen van CO2 draagt Twence bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot binnen de afval- en energiesector én het verduurzamen van de regio.

SGF 2638 TW Schoorsteen

Energie- en grondstoffentransitie
Onze samenleving staat aan de vooravond van een energie- en grondstoffentransitie. Energie zal bijna volledig duurzaam moeten worden opgewekt. Grondstoffen moeten spaarzaam worden gebruikt en zoveel mogelijk worden hergebruikt. Tijdens het klimaatakkoord van Parijs (2015) zijn vergaande doelstellingen geformuleerd om de opwarming van de aarde te beperken. Deze zijn vervolgens vertaald naar nationale doelstellingen. Nederland heeft zich ten doel gesteld om de CO2-uitstoot, ten opzichte van 1990, in 2030 met 49% te hebben verminderd en in 2050 met 95%. De afval- en energiesector, waartoe Twence behoort, heeft de verplichting vanuit het klimaatakkoord om de CO2-uitstoot met jaarlijks 1,1 miljoen ton te reduceren.

Impact op het klimaat
Elke ton (dat is 1000 kg CO2) die duurzaam wordt toegepast, in plaats van in de atmosfeer te komen, heeft een impact die vergelijkbaar is met de aanplant van 31 tot 46 bomen. Bomen halen CO2 uit de lucht en vormen die via fotosynthese om tot zuurstof en plantmateriaal. Fotosynthese is het proces waarbij planten, onder invloed van zonlicht, water en koolstofdioxide omzetten in glucose (C6H12O6) en zuurstof[1].

Het ontstaan van CO2 uit afval
Maar wat is de relatie tussen CO2 en afval eigenlijk? Twence probeert zoveel mogelijk afval opnieuw in de kringloop te brengen. Er blijft echter nog altijd een deel niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval over dat in onze Afval Energie Centrale (AEC) verwerkt wordt. Hieruit wekt Twence voornamelijk energie op. Twence is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Jaarlijks produceert Twence 502 GWh duurzame warmte en 290 GWh duurzame elektriciteit. Dat is genoeg om 65.600 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en ruim 150.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Wat voorheen als afval werd gezien, is nu dus een bron van energie.

Bij het opwekken van energie ontstaan rookgassen. Bij het reinigen van de rookgassen wordt CO2 afgevangen doordat deze gebonden worden aan een niet brandbare vloeistof. Vervolgens wordt warmte toegevoegd aan deze vloeibare stof en ontwijkt de CO2 als zuiver gas.

Belang van afvangen CO2 voor Twence
Twence wil samen met de aandeelhouders en partners de regio verduurzamen door bij te dragen aan de circulaire economie en de energietransitie. “De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zullen wij straks afvangen. Het afvangen van CO2 sluit goed aan bij onze strategische ambities om een actieve bijdrage te leveren aan de regionale energievoorziening en meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa te produceren en daarmee grondstoffenkringlopen te sluiten. Door CO2 af te vangen maken we de duurzame energie nóg duurzamer. CO2 die Twence afvangt is namelijk een duurzame grondstof waarmee we duurzame koolstofkringlopen kunnen opbouwen. Als we geen CO2 afvangen dan gaat die anders verloren; wij vinden hergebruik van CO2 belangrijk”, aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur.


[1] Berekening CO2 compensatie bomen | Encon