Minister Adriaansens bezoekt CO2-afvanginstallatie Twence

Vandaag heeft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) een werkbezoek gebracht aan Twence. Dit werkbezoek stond in het teken van de in aanbouw zijn de CO2-afvanginstallatie, waarmee Twence in belangrijke mate bijdraagt aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet recyclebaar afval.


GCOX7562 v2

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland. Twence speelt een belangrijke rol in de regionale verduurzaming. Uit afval, biomassa en zon winnen wij zoveel mogelijk grondstoffen terug en produceren we energie om hiermee een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en de regionale energietransitie. In 2021 heeft EZK een subsidie van 14,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van een CO2-afvanginstallatie bij Twence. Met deze unieke installatie draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee ook aan de klimaatdoelstellingen. Eind 2023 zal de nieuwe CO2-afvanginstallatie in gebruik genomen worden.

Twence grootste producent van duurzame energie
Het eerste deel van het werkbezoek bestond uit een rondgang door de afvalenergiecentrale. Uit niet-herbruikbaar rest- en bedrijfsafval wekt Twence energie op. Twence is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. De vrijgekomen warmte wordt gebruikt om industriële processen te verduurzamen en woningen en bedrijven te verwarmen. Samen met partners werkt Twence aan de realisatie van het Regionaal Warmtenet Twente (RWT), waarmee in potentie vele duizenden woningen en bedrijven van het aardgas afgehaald kunnen worden.

Terugdringen uitstoot broeikasgassen
Bij het opwekken van energie uit afval komt CO2 vrij. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Dat wil men wereldwijd terugdringen. De klimaatwet stelt als doel om tegen 2030 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De in aanbouw zijnde CO2-afvanginstallatie levert een belangrijke bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelstellingen.

Kringlopen sluiten
Uit de rookgassen, die tijdens het verbrandingsproces ontstaan, wordt CO2 afgevangen en in vloeibare vorm onder andere geleverd aan de glastuinbouw om gewassen te laten groeien. De installatie vermindert hiermee niet alleen de lokale CO2-uitstoot, maar levert ook een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen in de keten. Twence sluit hiermee kringlopen en draagt bij aan een circulaire economie.

Verduurzamen industrie van cruciaal belang
"Ook afvalverbrandingsinstallaties zoals Twence moeten verduurzamen. En daarmee innoveren we ook! Twence is koploper met hun grootschalige CO2-afvanginstallatie en geeft daarmee een goed
voorbeeld aan andere bedrijven in de industrie”
, aldus Minister Adriaansens.
Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Wij zijn dankbaar voor de steun van EZK. Zonder hen kunnen wij deze CO2-afvanginstallatie niet realiseren. Onze ambities reiken echter verder. Op termijn willen wij naar een CO2-vrije productie van duurzame energie en circulaire grondstoffen.”

Twence. Samen naar een duurzame regio.