Ontwikkeling bodemaswasinstallatie

Op ons terrein op de Boeldershoek verrijst een testinstallatie voor het wassen van bodemassen. Met deze tijdelijke installatie willen we kennis opdoen voor de ontwikkeling van de definitieve bodemaswasinstallatie, die in 2021 zal worden gebouwd. Daarnaast willen we nu al een gewassen product produceren, dat als vrij toepasbare bouwstof kan worden ingezet.

Foto opbouw testinstallatie bodemassen

Door uitbreiding van onze bodemasopwerkingsfaciliteiten met een wasinstallatie wordt het mogelijk om op grote schaal duurzame en vrij toepasbare bouwstoffen op basis van bodemassen te produceren. Door het wassen van de bodemassen kunnen de laatste uitloogbare metalen en zouten worden verwijderd. Omdat kwaliteit van het eindproduct mede afhangt van de samenstelling van de bodemassen, worden ook aanpassingen doorgevoerd in de afvalenergiecentrale en in de bestaande bodemasopwerkingsinstallatie uit 2014.

We besteden veel aandacht aan de behandeling van afvalwater, dat uit de toekomstige wasinstallatie vrijkomt. We willen partners vinden waarmee we de beste techniek kunnen ontwikkelen om uiteindelijk schone bodemassen te leveren én schoon water over te houden. Daarom werken we met een zogenaamde innovatieve partnerschap-aanbesteding. Deze aanbestedingsvorm is nieuw voor Twence en ook uniek in de branche. We worden hierbij begeleid door deskundigen van Twijnstra-Gudde.

Volgens de huidige planning kunnen we vanaf 2022 een schoon en vrij toepasbare bouwstof leveren uit onze eigen installaties.

Green deal
Bodemassen zijn bij afvalenergiecentrales verreweg de grootste stroom reststoffen. Tot 2012 mochten bodemassen alleen volgens strikte IBC-regels (Isoleren, Beheersen en Controleren) worden verwerkt in bijvoorbeeld weglichamen, taluds en geluidswallen. Beschermende condities moest vervuiling van de ondergrond door het uitspoelen van de nog in de bodemas aanwezige metalen en zouten voorkomen.

In 2012 heeft de afvalenergiesector in een Green Deal met de overheid vastgelegd dat bodemassen in de toekomst volledig vrij toepasbaar moeten worden - dus vrij van uitlogende materialen. Daarmee worden ze een uitstekende vervanger voor zand of grind in bijvoorbeeld de wegenbouw. Of ze moeten een kwaliteit krijgen die gebruikt kan worden in ‘vormgegeven bouwstof’, zoals in betontegels of stoepranden. In deze vorm worden eventuele achtergebleven metaalfracties gefixeerd en gestabiliseerd.
De wasinstallatie die we ontwikkelen en op eigen terrein zullen bouwen, zal er voor zorgen dat onze bodemassen voldoen aan de eisen uit de Green Deal.