Saxion en Twence zetten in op Kennis & Innovatie van grondstofkringlopen

Twence en Saxion gaan samenwerken om kennis en Innovatie van grondstofkringlopen te verbeteren. Dit heeft als doel de euregionale circulaire economie te bevorderen en zo meer waarde uit biogene reststromen te halen. Doorontwikkeling, innovatie, samenwerking, ervaringsplaatsen en slagkracht staan hierbij centraal.

Ondertekenmoment Samenwerking

Meer waarde uit biogene reststromen
Zo verwerkt Twence op dit moment het GFT-afval uit de regio tot waardevolle compost en biogas. Deze output wordt ingezet als respectievelijk bodemverbeteraar, duurzame elektriciteit en warmte voor huishoudens. Optimalisatie van deze processen verbetert de output, met als resultaat meer duurzame energie en kwalitatief betere grondstoffen.

Samenwerking & Ervaringsplaatsen
Twence en Saxion zoeken de verbinding in onderzoek en programmering van grondstofthema’s. In verschillende projecten gaan Saxion en Twence samen inzetten op onderzoek en kennisontwikkeling om meer waarde te creëren met biogene reststromen. Door meerdere gezamenlijke projecten op te zetten wordt er stevig ingezet op het uitwisselen van kennis in de vorm van stage- en afstudeeropdrachten van studenten en projecten met verschillende onderzoekers. We zetten in op innovatie en trekken hierin samen op. Door de actuele ontwikkelingen en de maatschappelijke urgentie zijn de eerste projecten erop gericht om o.a. meer biogas te produceren.

Opzet samenwerking
Twence heeft de installaties en kennis. Saxion kan heel gericht de kennis van o.a. studenten inzetten en lab-opstellingen maken. Deze resultaten van de samenwerking zijn inzet voor verbeterde energie- en grondstofproductie op basis van biogene reststromen. In de samenwerking is er veel aandacht voor het gebruik van data en waar mogelijk het toepassen van Artificial Intelligence. Beide partijen denken dat dit de kennis- en innovatieontwikkeling kan versnellen en aanjagen.

Soorten projecten
De meeste projecten zullen in de regio worden uitgevoerd, in samenwerking met euregionale partners:

  • Omzetting Organisch materiaal in de vergister
  • Optimalisatie van de nieuwe voorbewerkingslijn van de Compostering en Vergister C&V
  • Optimalisatie compostering door energiebesparing
  • Verbetering compostkwaliteit
  • Procesoptimalisatie door kunstmatige intelligentie
  • Opwerking Permeat als Proces water Afvalenergie centrale
  • Mierenzuur toepassing voor stikstof depositie reductie in de stal

Belang voor de regio
Uiteindelijk moet het opzetten van deze KIA ertoe leiden dat de transitie wordt versneld om van een lineaire economie naar een circulaire economie te gaan. Een circulaire economie verbruikt minder fossiele grondstoffen en door de productie van hoogwaardige grondstoffen uit reststromen te verhogen kan men ook meer kringlopen sluiten in de toekomst.

We versterken hiermee de kennisontwikkeling en innovatiekracht voor de regio. Dragen bij aan het behoud van werkgelegenheid en studenten. Innoveren met elkaar en partners. Samen verduurzamen we de regio.