Twence boekt uitzonderlijk positief resultaat over 2022

In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2023 is het jaarverslag van Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2022 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van €32,5 miljoen. De omzet van €181,5 miljoen bestond voor ruim 68% uit de opbrengsten van grondstoffen en energie.

Jaarverslag boerderij

Uitzonderlijk resultaat
2022 was in alle opzichten een bijzonder en roerig jaar. De stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis brachten veel onzekerheid en hadden direct invloed op de bedrijfsvoering. Het mooie financiële resultaat werd in belangrijke mate veroorzaakt door de hoge energieprijzen. Aan de andere kant zorgden inflatie en schaarste voor hoge prijzen en daarmee kostenstijgingen.

Van afval naar grondstoffen en energie
Twence heeft zich ten doel gesteld om uit afval, biomassa en zon zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en energie te produceren om hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie en de regionale energietransitie. In 2022 passeerde 966.000 ton afval de weegbrug in Hengelo en Zenderen. Hiervan is bijna 200.000 ton teruggewonnen in de vorm van grondstoffen als metalen, bodemassen, vloeibare CO2, compost en meststoffen. Verder is energie geproduceerd in de vorm van duurzame warmte en elektriciteit voor het verwarmen van huizen en gebouwen en voor het verduurzamen van productieprocessen. Dit komt overeen met het verbruik van zo’n 217.000 huishoudens.

Samen naar een duurzame regio
Samen met aandeelhoudende gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen gaat Twence op zoek naar duurzame initiatieven die direct bijdragen aan een duurzame regio. Concrete voorbeelden in 2022 zijn de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Een deel van het regionale mestoverschot wordt verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. 100% kringlooplandbouw dus. Hiermee levert Twence een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige landbouw, het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Een ander voorbeeld is de warmtelevering aan Grolsch, waardoor Grolsch in staat is om grotendeels over te schakelen van fossiele energie op duurzame energie en de CO2-emissie met 72% te reduceren. In 2022 is Twence gestart met de bouw van de grootschalige CO2-afvanginstallatie, waarmee de CO2-uitstoot fors gereduceerd wordt. De afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in de glastuinbouw. Eind 2023 zal de installatie gereed zijn. Daarnaast zijn flinke stappen gezet in de voorbereidingen voor een Regionaal Warmtenet Twente (RWT). Met de beschikbare warmte kan Twence nog eens 100.000 woningequivalenten van warmte voorzien. Dit levert een jaarlijkse besparing van 125 miljoen m3 aardgas en 225.000 ton CO2 op.

Marc Kapteijn, algemeen directeur: “We hebben 2022 afgesloten met een mooi resultaat. De helft van dit resultaat wordt als dividend uitgekeerd aan de vijftien aandeelhoudende gemeenten en vloeit zo terug in de regio. De andere helft gaan we inzetten om de verduurzaming van de regio te versnellen. De markt blijft echter onvoorspelbaar. 2023 laat helaas een heel ander beeld zien. De energieprijzen zijn gedaald, terwijl de kosten enorm gestegen zijn. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om ook in 2023 een mooi resultaat neer te zetten.”

Meer informatie over het jaarverslag vind je op de website.