Verkenning Regionaal Warmtenet

Om onze klimaatdoelen in 2030 en 2050 te realiseren, zoeken we in Nederland naar nieuwe mogelijkheden om de gebouwde omgeving duurzaam te verwarmen. Op termijn moeten we van het aardgas af.

Duurzame warmte voor Enschede Twence thumb

Twentse gemeenten hebben in de Regionale Energiestrategie afspraken gemaakt over de regionale bijdrage aan het Klimaatakkoord. Eén onderdeel daarvan is de warmtetransitie. Duurzame restwarmte via een toekomstbestendig regionaal warmtenet kan hiervoor de oplossing bieden.

Deelnemende gemeenten
De ambitie van de gemeenten is de aanwezige warmte maximaal te benutten via een regionaal open warmtenet. Op basis van verkenningen hiervan kiezen de gemeenten er nu voor zich te richten op het gebied dat op de kortere termijn het meest kansrijk is. Dat betreft het gebied Enschede, Hengelo en Borne. De gemeenten Almelo, Oldenzaal en Haaksbergen kiezen ervoor om nu even een pas op de plaats te maken en niet verder te participeren, maar volgen de ontwikkelingen met belangstelling.

Warmte voor 100.000 woningequivalenten
Warmtenetten zetten een grote stap in de verduurzaming van het warmteverbruik in de regio. Via een nieuw, te realiseren, warmtenet in Twente kan aan huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief worden geboden voor de huidige gasaansluiting. Op dit moment levert Twence al warmte aan Hengelo en Enschede voor 20.000 woningequivalenten. Deze warmte wordt geproduceerd uit afvalhout dat niet gerecycled kan worden. Vanuit Twence is aanvullend nog warmte beschikbaar voor 100.000 woningequivalenten en daarmee kan een forse bijdrage geleverd worden aan de energietransitie.

Voortvarend te werk
Wij zijn blij met de stappen die gezet worden en zien veel kansen om de regio te verduurzamen. We gaan voortvarend te werk en zoeken de samenwerking op, met zowel gemeenten, woningcorporaties als bedrijfsleven, om de haalbaarheid en ontwikkeling van een open regionaal warmtenet te onderzoeken. Zo onderzoeken we ook de samenwerking met Cogas en Ennatuurlijk, ieder vanuit eigen kennis en expertise, om deze gezamenlijke opgave te kunnen realiseren. Mocht een warmtenet de oplossing voor de regio zijn, dan zal het vermoedelijk nog enkele jaren duren voordat een warmtenet in bedrijf is.