Zeer goed resultaat Twence 2018

In de aandeelhoudersvergadering van 25 april 2019 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. We hebben over 2018 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 14,5 miljoen. De omzet van € 105,1 miljoen bestaat voor bijna de helft uit de opbrengst van grondstoffen en energie.

Financieel Jaarverslag 2018

In 2018 passeerde bijna een miljoen ton afval en biomassa onze weegbruggen. Vrijwel al dit materiaal werd omgezet in herbruikbare materialen, grondstoffen en energie. Daarnaast produceerden we ook zonne-energie. In totaal leverden we ruim 2,2 PetaJoule warmte en stoom, voor stadsverwarming en voor vergroening van industrieel warmtegebruik. Omgerekend naar huishoudens was dit voldoende om het jaarverbruik van 48.000 huishoudens te dekken. De 1,6 PetaJoule elektriciteit die in 2018 aan het openbare net werd geleverd, is voldoende voor ongeveer 147.000 huishoudens.

De opening van het tweede zonnepark, de heropening van de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale en de overname van de pyrolyse-installatie Empyro van BTG-BTL vormden de hoogtepunten van 2018. ‘We zijn al jaren de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Daar investeren we fors in.’ aldus dr. Marc Kapteijn, directeur van Twence.

Een dieptepunt werd gevormd door de brand, die in de nacht van 30 juni uitbrak in afval, dat tijdelijk was opgeslagen op een daarvoor bestemde locatie op één van de stortheuvels. Grote delen van de regio ondervonden overlast door de rookontwikkeling die met de brand gepaard ging. We hebben samen met allen die schade hebben geleden een gepaste oplossing gezocht en, waar nodig financieel gecompenseerd. In samenspraak met toezichthouders en hulpdiensten is de brand uitgebreid geanalyseerd en zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

Voor 2019 verwachten we positieve resultaten. Voor het eind van het jaar zal worden begonnen met de bouw van een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Met projecten op het gebied van afvangen en nuttig hergebruiken van CO2 en het onttrekken van waardevolle stoffen aan biomassa worden vervolgstappen gezet in de ontwikkeling van Twence als grondstoffenleverancier. ‘We bouwen onze bijdrage aan de verduurzaming van de Euregio de komende jaren verder uit. Samenwerking met gemeenten, netwerkbedrijven, industrie, woningbouwcorporaties en andere relevante partijen is daarvoor cruciaal’ geeft Marc Kapteijn aan. ‘Wij kunnen een duurzaam alternatief bieden voor aardgas en samen kunnen we er voor zorgen dat het daar komt, waar het nodig is’.

Klik hier voor ons financieel jaarverslag 2018
Klik hier voor ons publieksverslag over 2018.