Brandpreventie en -repressie bij Twence

In de afvalbranche zijn de laatste jaren helaas veel branden geweest. Ook Twence is hiermee geconfronteerd. De daaruit voortvloeiende noodzaak tot preventie naast adequate repressiemaatregelen heeft geleid tot een herziening en opschaling van onze brandpreventie- en bestrijdingsmaatregelen. Niet in de laatste plaats vanwege eisen vanuit onze omgevingsvergunning en verzekeringstechnische voorwaarden.

Brandpreventie COX 7993

Brandenmonitor
Onze brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven heeft een initiatief genomen met de Brandenmonitor. Daarbij worden kengetallen uit de branche verzameld waarmee trendmatig inzicht wordt gegeven in de aard en omstandigheden van branden. Zodoende kunnen we leren van elkaars opvolging en maatregelen. Daarnaast zijn onderlinge audits uitgevoerd die geresulteerd hebben in de branche-factsheet Brandveiligheid.

Maatregelen Twence
Nadat alle bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand bij Twence in kaart gebracht zijn, is een zogenaamde BIO-beoordeling gedaan. BIO staat voor de combinatie van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen die we kunnen inzetten.

Bij bouwkundige aanpassing kun je denken aan het toepassen van brandwerende materialen, het aanbrengen van brandcompartimentering in de ontwerpfase van gebouwen of de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes.

Installatietechnische maatregelen hebben met name betrekking op voldoende detectie & signalering en repressieve maatregelen zoals sprinklerinstallaties.

Organisatorische maatregelen zijn gericht op het brandveilig gebruik van gebouwen met een adequaat ontruimingsplan en oefening daarin. Maar ook de mate van brandbestrijdingskennis en -vaardigheden van de bedrijfshulpverleningsorganisatie, variërend van Basis-BHV tot een bedrijfsbrandweer.

De drie BIO-onderdelen passen we in een bepaalde mix toe. Waarbij intensivering van het ene onderdeel, een afschaling van een ander onderdeel kan compenseren. Uiteindelijk bepaal je als bedrijf zelf op welke maatregelen je de nadruk wilt leggen. En waarin je wilt investeren om uiteindelijk tot een veilig brandconcept te komen.