Veiligheidscultuurprogramma

Bij Twence werken we veilig of we werken niet. In dat kader formuleren we beleid, bepalen we risico’s, en vaardigen we veilige werkwijzen uit. Dit leggen we die vast in procesbeschrijvingen, werkinstructies en werkvergunningen.

COX 8029

Daarnaast houden we toezicht op de naleving van onze veiligheidsafspraken. Wij spreken elkaar hierop aan als dat nodig is. En bij terugkerend onveilig gedrag, kunnen er sancties opgelegd worden. Een efficiëntere manier om veiligheidsgedrag positief te beïnvloeden, is door de veiligheidscultuur binnen het bedrijf te verbeteren.


Een middel om de status van de veiligheidscultuur binnen Twence te peilen, is de Veiligheidscultuurladder, ook wel Safety Culture Ladder (SCL). Deze ladder is ooit ontwikkeld door ProRail en momenteel beschikbaar in een NEN-norm. De ladder kent 5 tredes. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie, hoe hoger de trede.

Safety Culture Ladder


Binnen de veiligheidsladder zijn 6 thema’s te onderscheiden:

  • Leiderschap en betrokkenheid
  • Beleid en Strategie
  • Organisatie en opdrachtnemers
  • Werkplek en procedures
  • Afwijkingen en communicatie
  • Audits en statistieken


In september 2021 heeft Twence een audit laten uitvoeren om het veiligheidscultuurniveau binnen het bedrijf te meten tegen de NEN-norm Safety Culture Ladder (SCL). Op basis van de uitkomst heeft de directie onze doelstellingen voor de komende jaren bepaald.

Om die doelstellingen te halen, wordt in 2023 een veiligheidscultuurprogramma opgesteld voor de komende 5 jaar. Hierin werken we via kleine stappen toe naar het bereiken van de hoger gelegen tredes. Trede 3 is het doel voor 2026 en trede 4 willen we bereiken in 2028.

Vervolgens is het de uitdaging om dit niveau vast te houden en zo mogelijk nog verder te stijgen.