Mest verwerken

Het verwerken van mest is een belangrijk onderdeel van kringlooplandbouw. Varkensmest, waarvan een groot overschot is in Twente, zetten we bij Twence om in hoogwaardige grondstoffen en duurzame energie. Deze grondstoffen leveren we weer terug aan de landbouw en de industrie en duurzame energie wordt geleverd aan huishoudens in de regio.

Mest verwerken Twence thumb

Wat is mest verwerken?

Mestverwerking is vanaf 2014 verplicht voor de verwerking van het overschot aan fosfaat. Er is echter ook een tekort aan nutriënten om onze gewassen te laten groeien. Mest is een belangrijke voedingsbron voor gewassen, planten en bomen en een effectieve en efficiënte manier om de waardevolle en eindige grondstoffen, zoals nutriënten uit mest in de kringloop te houden. Mest is ook een energiebron. Mestverwerking zorgt voor minder emissies van ammoniak, methaan en geur en beperkt risico’s voor de volksgezondheid door de productie van hoogwaardige en veilige grondstoffen. Een deel van de mest wordt onbewerkt toegepast in de Nederlandse landbouw of geëxporteerd. We willen de nutriënten en de organische stof graag behouden voor de Nederlandse bodem, want deze moeten anders via kunstmest weer aangevoerd worden.

Mineralen en grondstoffen in mest

Mest bestaat uit waardevolle en eindige grondstoffen. Naast kalium en stikstof, bevat het onder meer fosfaat, een bouwstof die aan de basis ligt van alles wat groeit en bloeit. Vanwege het belang van deze grondstoffen voor de voedselvoorziening in de wereld, gaat er steeds meer aandacht uit naar het belang om deze stoffen in de kringloop te behouden. Dat is precies wat Twence doet: voedingsstoffen behouden.

Mest verwerken waarom Twence

Waarom mest verwerken?

In Nederland is een overschot aan mest en de daarmee gepaard gaande overschot aan stikstofuitstoot. Onze landbouwgrond is enorm verzadigd en de gassen uit drijfmest zijn schadelijk voor mens én milieu. Er moet dus naar oplossing gezocht worden om het overschot aan te pakken. Een deel van de mest mag een agrariër gebruiken voor het uitrijden over zijn eigen landbouwgrond. Het overtollige deel moeten ze kwijt zien te raken. Het overschot aan varkensmest kan met een installatie bij Twence verwerkt worden tot 100% waardevolle grondstoffen en energie. En dat noemen we dan niet meer verwerking, maar verwaarding. Het vindt zijn weg terug in de maatschappij.

Mest verwerken wence thumb

Sluiten van kringlopen door mest te verwerken

Door mest te verwerken sluiten wij mineralenkringlopen en dringen wij het gebruik van kunstmest verder terug. Naast het sluiten van kringlopen moeten we de bodem- en waterkwaliteit in Nederland verbeteren en willen we zorgen voor een reductie van broeikasgassen en stikstofemissies. Hoogwaardige mestverwerking gaat bijdragen om deze doelen te bereiken en een toekomstperspectief te bieden voor de agrarische ondernemers in onze regio. Door snelle verwerking van mest door vergisting, produceren wij groen gas voor 3.000 huishoudens en reduceren wij methaanemissies. Hierdoor leveren wij een behoorlijke bijdrage als het gaat om klimaatverbetering en het behalen van energiedoelen.

Proces van mest verwerken

Via onze nieuw te bouwen mestverwaardingsinstallatie halen we deze grondstoffen uit mest, verwaarden deze tot nieuwe grondstoffen en brengen deze terug in de kringloop. We gaan daarin zo ver, dat we zelfs schoon water terug kunnen geven aan de natuur. En bij het verwaardingsproces ontstaat duurzame energie: groen gas waarmee we maar liefst 3.000 huishoudens voorzien van biogas. 100% kringlooplandbouw dus, waarin we hoogwaardige grondstoffen terugbrengen naar de samenleving.

Een duurzame oplossing voor mest verwerken

Mest verwerken video

Een duurzame oplossing voor mest verwerken! Bekijk de animatie om te ontdekken hoe we dat doen en waarom.

Opening mestverwaardingsinstallatie Zenderen

Drone mest

Wij verwerken varkensmest tot waardevolle grondstoffen en duurzame energie. Wil je weten hoe wij dit doen? Bekijk dan de video.

Feiten

Groen gas
Groen gas voor 3.000 huishoudens
De mest wordt vergist voor de productie van biogas. Dat levert, na opwaardering, groen gas op voor 3.000 huishoudens.
Nieuwe grondstoffen
Nieuwe grondstoffen
De herwonnen grondstoffen ammoniak, kalium en fosfaat zetten we in als meststof voor de landbouw en in de industrie.
Schoon water
Schoon water
Het water dat uit de mest wordt gehaald, is schoon water. Dat brengen we terug in de natuur via de omringende beken.

Neem contact op

Stel een vraag

Heb je vragen over mest verwerken? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Arno Brandwagt LinkedIn