Mestverwaarding Zenderen

We bouwen in Zenderen een mestverwaardingsinstallatie. Daarmee kunnen we waardevolle grondstoffen en energie uit mest halen en opnieuw in de kringloop brengen.

Drone mest

Waarom een mestverwaardingsinstallatie?

Er is in Oost-Nederland een groot mestoverschot, waarvan jaarlijks ruim 1.000.000 m3 verplicht verwerkt moet worden. Met de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen kunnen we 250.000 m3 mest per jaar verwerken. De installatie produceert groen gas voor 3.000 huishoudens én we winnen er schaarse grondstoffen mee terug. 100% kringlooplandbouw dus. Om de installatie te realiseren, werken we samen met varkenshouders en mestintermediairs in Twente en delen van Salland en de Achterhoek. In het voorjaar van 2022 verwachten we de eerste mest te verwerken.

Bijdragen aan regionale verduurzaming

De bouw van de mestverwaardingsinstallatie is een belangrijke stap in de regionale verduurzaming. Het draagt bij aan onze eigen ambitie om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn. We willen zoveel mogelijk biologische grondstoffen terug in de kringloop brengen. Doordat de mest zo snel mogelijk bij de boer wordt opgehaald wordt er minder ammoniak en methaan uitgestoten. Dit is ook gunstig voor de leefomgeving in de stal. Momenteel wordt veel mest naar de noordelijke provincies gereden. Door de mest lokaal te verwerken worden vele transporten bespaard. Dat betekent ook een reductie op CO2-uitstoot.


Hoe werkt mestverwaarding?

Mest zit vol energie en grondstoffen, waaronder de mineralen stikstof, fosfaat en kalium. Met onze installatie halen we die waardevolle grondstoffen uit de mest. We maken er nieuwe grondstoffen van, kunstmestvervangers én we destilleren er schoon water uit dat we teruggeven aan de omringende beken. Ook produceren we biogas, dat wordt opgewaardeerd tot groen gas om het aan huishoudens te kunnen leveren. Hiernaast staat het processchema uitgetekend.

De mest die met vrachtwagens wordt aangeleverd pompen we in de vergistingsinstallatie. Hier zetten bacteriën organische stoffen om in gasvormige methaan en CO2. Dit gas wordt met een technische installatie opgewerkt naar aardgaskwaliteit. Dit groene gas leveren we aan het openbare aardgasnet.

De fractie die overblijft in de vergister wordt verder verwerkt in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt in deze installatie nog verder bewerkt. Daarmee kunnen verschillende kunstmestvervangers voor de landbouw en grondstoffen voor de industrie gemaakt worden. De dikke fractie wordt gebuikt als fosfaatmeststof in gebieden waar er tekort aan fosfaat is.

Het proces van mestverwaarding

Varkensmest verwerken Twence thumb

Bekijk de video om inzicht te krijgen in het proces van mestverwaarding.

Feiten

Groen gas
Groen gas voor 3.000 huishoudens
De mest wordt vergist voor de productie van biogas. Dat levert, na opwaardering, groen gas op voor 3.000 huishoudens.
Nieuwe grondstoffen
Nieuwe grondstoffen
De herwonnen grondstoffen ammoniak, kalium en fosfaat zetten we in als meststof voor de landbouw en in de industrie.
Schoon water
Schoon water
Het water dat uit de mest wordt gehaald, is schoon water. Dat brengen we terug in de natuur via de omringende beken.
Flyer mestverwaarding Zenderen Twence 1

Hoe helpt onze mestverwaarding de agrariërs?

Sinds 2014 geldt voor de Nederlandse vee- en pluimveesector een mestverwerkingsplicht. Een deel van het mineralenoverschot in de mest moet uit de mestketen worden gehaald. Zo wordt de bodem en het oppervlakte- en grondwater niet verder belast. De mestverwaardingsinstallatie in Zenderen biedt agrariërs een structurele oplossing voor hun mestoverschot. Door deze installatie te bouwen, werken we samen aan een duurzame oplossing voor de mestverwerkingsplicht.

Voordelen mestverwaarding voor de agrariërs

Voordelen mestverwaarding voor de agrariërs

Planning bouw mestverwaardingsinstallatie Zenderen

1 Oktober 2020
2 Februari 2021
3 Voorjaar 2021
4 Voorjaar 2022

Goedkeuring bouwplannen

In oktober 2020 sprak de Raad van State zich positief uit over de bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Na jaren van voorbereidingen en intensieve samenwerkingen staan alle seinen op groen.

Start bouw mestverwaardingsinstallatie

De installatie wordt in Zenderen gebouwd op onze voormalige stortlocatie Elhorst-Vloedbelt. Onder de bestaande overkapping komt de installatie. Daarnaast bouwen we de tanks voor de vergisting van de mest.

Leveringsovereenkomsten sluiten met varkenshouders

In het voorjaar van 2021 sluiten we leveringsovereenkomsten af met varkenshouders in Twente en delen van Salland en de Achterhoek. Zo weten we dat we straks voldoende mest ontvangen om de installatie optimaal te laten draaien.

Ingebruikname mestverwaardingsinstallatie

In het voorjaar van 2022 kunnen de eerste varkenshouders hun mest aanleveren. We gaan van start met het produceren van energie en waardevolle grondstoffen.

Gerben Dekker

“Ik ben varkenshouder geworden om met mijn dieren bezig te zijn en niet met mest. Daarom teken ik voor Twence.”

Gerben Dekker, varkenshouder
Bekijk video
Familie Nijhof

“We hoeven ons geen zorgen te maken om mest en toekomstige veranderingen in wetgeving. Wij kunnen ons volledig focussen op de varkens.”

Familie Nijhof, varkenshouder
Bekijk video
Leonie Jansen mestverwaarding Twence thumb

“Twence gaat voor een bewezen techniek waar we vertrouwen in hebben. En ze hebben een solide business case. Samen zorgen we voor een langetermijnoplossing.”

Linda Janssen, voorzitter POV
Bekijk video
Aanvragen offerte mestcontract
Reactie binnen 2 werkdagen
Arno Brandwagt LinkedIn
Stel een vraag
Reactie binnen 2 werkdagen

Onze samenwerkingspartners

Verduurzamen doe je samen. Zéker nu. Met onze partners in de keten werken we toe naar een circulaire economie. Binnen dit project werken we met de volgende partners samen. Bekijk de website voor meer informatie over de ambities.

Downloads

  1. Contactgegevens intermediairs Download
  2. Flyer mestverwaarding Zenderen Download