Keurcompost

Van groente-, fruit- en tuinafval maakt Twence Keurcompost. Deze Keurcompost is een gecertificeerd product dat wordt geproduceerd volgens strenge criteria. De compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar in de land- en tuinbouw en bij particulieren, maar ook als veenvervanger in de potgrondindustrie.

Keurcompost Twence thumb

Waarom compost op landbouwgrond?

In de regio Twente zijn veel zandgronden die snel verschralen. Dat betekent dat de kwaliteit van de bodem achteruitgaat. Daardoor groeien gewassen minder goed en wordt de opbrengst lager. Samen met netwerkorganisatie Mineral Valley Twente willen we de Twentse bodem verbeteren en de mineralenkringloop sluiten. Het doel is om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en afvalstoffen en reststoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen en innovatieve oplossingen om het mestoverschot op te lossen. In de proeftuin Keurcompost brengen we kostbare nutriënten en organische stof uit groente-, fruit- en tuinafval terug in de Twentse landbouwbodem. Keurcompost zorgt door voldoende stabiele organische stof voor een structureel vruchtbare bodem. Stabiele organische stof bindt onder meer nutriënten, vergroot het watervasthoudend vermogen en het grondwater, de bron van ons drinkwater, wordt minder belast.

Proeftuin keurcompost Twence thumb

Proeftuin Regionale Aanwending Organische Stof

In de proeftuin Regionale Aanwending Organische Stof testen Twentse agrariërs drie jaar lang wat toepassing van Keurcompost kan bijdragen aan de kwaliteit en structuur van de bodem en de opbrengsten aan gewassen. Kunnen we hiermee de Twentse bodem verbeteren? Wat betekent dit voor de afvoer en het gebruik van mest? Zie ik dat de gewasopbrengst groeit?

Dit zijn vragen waar we ons mee bezig houden in deze proeftuin. Ieder jaar meten we de bodem en de gewasopbrengst om vergelijking met andere onderzoeken mogelijk te maken. De periode van drie jaar is ook nodig om andere factoren, zoals het weer, goeddeels te kunnen uitsluiten en beter conclusies te kunnen trekken.

Keurcompost Twence landbouwgrond thumb

Bijdragen aan het sluiten van kringlopen

In totaal produceert Twence jaarlijks meer dan 35.000 ton compost die voldoet aan de kwaliteitseisen van Keurcompost. De compost gebruiken we graag weer op het Twentse land waar voedsel wordt verbouwd voor onder andere de Twentse inwoners. Het gebruik van Keurcompost op landbouwgronden past in onze ambitie om bij te dragen aan de verduurzaming van de regio en het sluiten van kringlopen.

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal!

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal thumb

Een gezonde bodem is in het belang van ons allemaal! Luister naar het verhaal van agrariër Henk-Jan van de Riet.

Feiten

Biobased economy
Kringloop van voedingsstoffen
Uit groente-, fruit- en tuinafval wordt Keurcompost geproduceerd. Hiermee brengen agrariërs organische stof en voedingsstoffen terug in de Twentse landbouwbodem.
Vervanging grondstoffen
Vervangt deel dierlijke mest en kunstmest
De Keurcompost vervangt een deel van dierlijke en kunstmest. Met het gebruik van Keurcompost komt minder stikstof en fosfaat in het grondwater dan bij het gebruik van dierlijke mest en kunstmest.
Betere grondstructuur
Betere structuur grond
Keurcompost in de bodem draagt bij aan een actiever bodemleven. Zo trekt de regenworm de plantenresten graag mee de grond in en zorgt zo voor een betere structuur van de grond. Daardoor verbetert de worm de waterinfiltratie en helpt bij een diepere beworteling van planten.

Planning proeftuin Keurcompost

1 Najaar 2020
2 2020-2023
3 Najaar 2023

Start proeftuin Regionale Aanwending Organische Stof

De proeftuin Keurcompost is samen met 23 boeren rondom Manderveen en Twickel gestart. De boeren ontvangen één keer per jaar Keurcompost, in het voorjaar of het najaar. De proef loopt drie jaar.

Resultaten meten

Met metingen bekijken we wat het effect van de Keurcompost op de bodem is. We beoordelen de bodemgezondheid, het vermogen om water vast te houden en de gewasopbrengst. Met een aantal deelnemers kijken we ook wat het effect is op de grondwaterkwaliteit in waterwingebieden.

Uitkomsten proeftuin Keurcompost

De proef eindigt in 2023. Daarna kunnen we vertellen wat het effect is van Keurcompost op de vruchtbaarheid van de Twentse bodem.

Twence 27 5 217607 Wim de Jong thumb

“Samen zorgen we ervoor dat de volgende generatie ook een vruchtbare bodem heeft.”

Wim de Jong, Adviseur Strategie & Beleid Twence
Henk Jan van de Riet

“Met je grond moet je het verdienen.”

Henk-Jan van de Riet, Agrarisch ondernemer
Bekijk video
Rick Lansink Keurcompost

“Door gebruik te maken van de Keurcompost willen we de vochtbalans in de bodem op peil houden en daardoor productieverhogend werken met een betere kwaliteit van het gewas. En ook niet onbelangrijk: de compost zorgt ook voor een hogere bodemgezondheid.”

Rick Lansink, Agrarisch ondernemer
Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over ons project Proeftuin Keurcompost? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Arno Brandwagt LinkedIn
Blijf op de hoogte
Reactie binnen 2 werkdagen

Onze samenwerkingspartners

Verduurzamen doe je samen. Zéker nu. Met onze partners in de keten werken we toe naar een circulaire economie. Binnen dit project werken we met de volgende partners samen. Bekijk de website voor meer informatie over de ambities.